BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4448
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA


Član 1.

U Zakonu o administrativnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 100/11, 103/11, 67/13) u članu 3. u stavu 1. nakon riječi: „taksa“ zapeta i riječi: „koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog zakona“ brišu se.

Član 2.

Poslije člana 3. dodaje se novi član 3a, koji glasi:
„Član 3a.

Vlada Republike Srpske donosi uredbu kojom se propisuje Tarifa republičkih administrativnih taksa.“

Član 3.

Član 4. mijenja se i glasi:
„(1) Za spise i radnje u postupku pred jedinicama lokalne samouprave plaćaju se takse čiji se iznos utvrđuje odlukom i tarifom koju donose jedinice lokalne samouprave na osnovu ovog zakona.
(2) Takse koje se plaćaju na osnovu tarife iz stava 1. ovog člana prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave.
(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, za spise i radnje u vezi sa registracijom preduzetnika plaćaju se takse u sljedećim iznosima:
a) za osnivanje – 30 KM,
b) za promjene podataka upisanih u registar – 20 KM,
v) za prestanak obavljanja djelatnosti – 10 KM,
g) za pripremne radnje – 10 KM,
d) za rezervaciju poslovnog imena koja obuhvata registraciju i brisanje – 15 KM.
(4) Ako se zahtjev u vezi sa registracijom podnosi elektronskim putem, iznos takse iz stava 3. ovog člana umanjuju se za 50%.
(5) Takse iz stava 3. ovog člana prihod su jedinica lokalne samouprave.“

Član 4.

U članu 14. u stavu 1. u tački f) riječ: „i“ na kraju teksta zamjenjuje se zapetom.
U tački h) tačka na kraju teksta zamjenjuje se zapetom i dodaju se nove t. c) i č), koje glase:
„c) zahtjeve, molbe, prijedloge i prijave,
č) izvode, uvjerenja ili potvrde.“Član 5.

Poslije člana 24. dodaju se novi čl. 24a. i 24b, koji glase:
„Član 24a.

(1) Vlada Republike Srpske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Uredbu o Tarifi republičkih administrativnih taksa.
(2) Do donošenja podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana primjenjivaće se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako sa njim nisu u suprotnosti.

Član 24b.

Skupštine jedinica lokalne samouprave uskladiće svoje odluke o administrativnim taksama sa odredbama ovog zakona u roku od 120 od dana njegovog stupanja na snagu, a nominalni iznos taksa za istovjetne spise i radnje ne mogu se utvrditi u iznosu većem od iznosa propisanog Tarifom republičkih administrativnih taksa.“

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-1052/20 PREDSJEDNIK
Datum: 2. decembra 2020.godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
Last edited by LegaForum on Wed Jan 13, 2021 8:09 am, edited 1 time in total.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]