BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#4089
PROCEDURA IZBORA KANDIDATA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU FEDERACIJE BIH
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

član 12 st. 5 i 6

Budući da je prijem lica u radni odnos u javnom sektoru FBiH organizovan na način da se u slučaju odustanka prvog izabranog kandidata aktivira rezervna lista uspješnih kandidata koji su se pokazali kao najbolji na testiranju prilikom konkursa za posao, poslodavac je dužan da prilikom obavještavanja rezervnog kandidata o prijemu u radni odnos obavijesti i sve ostale kandidate sa liste o tome, kako bi oni mogli da iskoriste svoje pravo na pravni lijek.

"Poslodavac je zatražio mišljenje u vezi sa primjenom Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine u pogledu obaveze obavještavanja kandidata u slučaju kada je aktivirana rezervna lista zbog odustanka prvobitno izabranog kandidata.

Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 13/2019 - dalje: Uredba) propisan je postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te u privrednim društvima u kojima Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Odredbom člana 4. stav 1. Uredbe, a u skladu sa odredbom člana 20a stav 2. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018), propisano je da se kod navedenih poslodavaca na koje se Uredba primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja.

Nadalje, Uredbom je predviđeno da kod navedenih poslodavaca na koje se Uredba primjenjuje, u postupku izbora kandidata za prijem u radni odnos učestvuje komisija koju imenuje poslodavac. Odredbom člana 12. st. 1-3. propisano je da nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos iz člana 11. Uredbe, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i praktičnom ispitu, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora. Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa usmenog, pismenog i praktičnog ispita, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora. Komisija dostavlja poslodavcu izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi komisije. Uz izvještaj se prilaže lista uspješnih kandidata.

U st. 4-6. iste odredbe propisano je da je poslodavac dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste iz stava 3. ovog člana, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste, u zavisnosti od toga da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata. Lista uspješnih kandidata iz stava 3. ovog člana predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka kandidata iz stava 4. ovog člana, donijeti odluka o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste.

Poslodavac je dužan najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke iz stava 4. ovog člana, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate, a koji nisu izabrani za radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravnom lijeku iz člana 14. Uredbe.

Shodno navedenom, Uredbom je propisano da poslodavac nakon dostavljanja liste uspješnih kandidata, donosi odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste, u zavisnosti od toga da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata.

Također, Uredbom je propisano da poslodavac ponovo donosi odluku o prijemu radni odnos u slučaju aktiviranja rezervne liste, zbog odustanka prvobitno izabranog kandidata. S tim u vezi, a s obzirom na to da je navedenom uredbom propisano da poslodavac u oba slučaja donosi odluku o prijemu u radni odnos, mišljenja smo da je poslodavac i u slučaju kada odluku donosi nakon aktiviranja rezervne liste, također u obavezi postupiti na način propisan odredbom člana 12. stav 6. Uredbe, kako bi se ostalim kandidatima i u tom slučaju omogućilo pravo na pravni lijek."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-3240/19 od 16.12.2019. godine)
#4521
Ovim putem Vam se obraćam za pravni savjet, a vezano za nekorektan prijem određenog kandidata u radni odnos.

Naime, prijavila sam se na Javni konkurs u Javnom preduzeću u Zenici, iako se unaprijed znalo da je isti objavljen u cilju zapošljavanja unaprijed određenog kandidata NN. U samom tekstu konkursa su postavljeni nepotrebni uslovi kako bi se od početka umanjio broj ostalih kandidata, te kako bi se isti obeshrabrili da se uopšte prijave na konkurs.

Ja sam poslala dokumentaciju zahtijevanu u Javnom konkursu, nakon čega sam pozvana da prisustvujem pismenom i usmenom dijelu ispita. S obzirom na unaprijed pripremljene "prepreke" u samoj prijavi, na isti konkurs se javilo ukupno 3 osobe, od čega i osoba za koju se i pripremao konkurs. Nakon pismenog ispita, treći kandidat je pao, te smo ostali samo nas dvoje. Moram naglasiti da smo oboje dobili 100% bodova na pismenom ispitu (iako je bilo trik pitanja koja bi znala odgovoriti samo osoba sa velikim iskustvom iz iste oblasti koju pokriva to radno mjesto).

Naravno, evidentno je da je "kandidat NN" unaprijed imao odgovore na navedena pitanja, te je na taj način dobio 100% bodova na pismenom testu. Međutim, uslijedio je usmeni test koji kandidat polaže pred tročlanom komisijom i šefom komisije. Bilo je ponuđeno 6 pitanja, te sam svako pitanje odgovorila tačno. Na kraju su članovi komisije bili malo zbunjeni (nisu očekivali da će se uopšte prijaviti neko ko ima znanje i iskustvo), te nisu bili sigurni kako da odreaguju nakon zadnjeg tačnog odgovora... Samo su zbunjeno rekli da sam odgovorila na sva pitanja i da čekam Obavještenje o rezultatima konkursa. Kandidat NN je isto tako odgovarao pred istom komisijom, te je na kraju dobio ukupno 98,50%, a ja, kao jedini drugi kandidat koji je proša na konkursu, samo dobila ukupnu ocjenu 85,50%.

Jasno je o čemu se ovdje radi, pa me zanima slijedeće: da li mogu uložiti prigovor na finalni rezultat konkursa uz zahtijevanje obrazloženja rezultata usmenog dijela ispita, te da li je moguće tražiti ponavljanje usmenog dijela ispita pred drugom komisijom ili nekim neutralnim osobama, gdje bi oba kandidata dokazala koliko zapravo znaju.

U Obavještenju o prijemu u radni odnos stoji Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se uložiti pisani prigovor Nadzornom odboru u roku od 30 dana od dana prijema istog. (Obavještenje sam primila jučer, 01.02.2021.).


Unaprijed zahvalna,

Tanja

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]