BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#4089
PROCEDURA IZBORA KANDIDATA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU FEDERACIJE BIH
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

član 12 st. 5 i 6

Budući da je prijem lica u radni odnos u javnom sektoru FBiH organizovan na način da se u slučaju odustanka prvog izabranog kandidata aktivira rezervna lista uspješnih kandidata koji su se pokazali kao najbolji na testiranju prilikom konkursa za posao, poslodavac je dužan da prilikom obavještavanja rezervnog kandidata o prijemu u radni odnos obavijesti i sve ostale kandidate sa liste o tome, kako bi oni mogli da iskoriste svoje pravo na pravni lijek.

"Poslodavac je zatražio mišljenje u vezi sa primjenom Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine u pogledu obaveze obavještavanja kandidata u slučaju kada je aktivirana rezervna lista zbog odustanka prvobitno izabranog kandidata.

Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 13/2019 - dalje: Uredba) propisan je postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te u privrednim društvima u kojima Federacija Bosne i Hercegovine učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Odredbom člana 4. stav 1. Uredbe, a u skladu sa odredbom člana 20a stav 2. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018), propisano je da se kod navedenih poslodavaca na koje se Uredba primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja.

Nadalje, Uredbom je predviđeno da kod navedenih poslodavaca na koje se Uredba primjenjuje, u postupku izbora kandidata za prijem u radni odnos učestvuje komisija koju imenuje poslodavac. Odredbom člana 12. st. 1-3. propisano je da nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos iz člana 11. Uredbe, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na usmenom, pismenom i praktičnom ispitu, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora. Ukupan broj bodova se sastoji od zbira bodova sa usmenog, pismenog i praktičnog ispita, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora. Komisija dostavlja poslodavcu izvještaj o provedenom postupku, koji potpisuju svi članovi komisije. Uz izvještaj se prilaže lista uspješnih kandidata.

U st. 4-6. iste odredbe propisano je da je poslodavac dužan najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja izvještaja i liste iz stava 3. ovog člana, donijeti odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste, u zavisnosti od toga da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata. Lista uspješnih kandidata iz stava 3. ovog člana predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka kandidata iz stava 4. ovog člana, donijeti odluka o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste.

Poslodavac je dužan najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke iz stava 4. ovog člana, u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene kandidate, a koji nisu izabrani za radno mjesto za koje je provedena procedura prijema u radni odnos. Obavještenje sadrži pouku o pravnom lijeku iz člana 14. Uredbe.

Shodno navedenom, Uredbom je propisano da poslodavac nakon dostavljanja liste uspješnih kandidata, donosi odluku o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste, u zavisnosti od toga da li je javni oglas bio objavljen za prijem jednog ili više kandidata.

Također, Uredbom je propisano da poslodavac ponovo donosi odluku o prijemu radni odnos u slučaju aktiviranja rezervne liste, zbog odustanka prvobitno izabranog kandidata. S tim u vezi, a s obzirom na to da je navedenom uredbom propisano da poslodavac u oba slučaja donosi odluku o prijemu u radni odnos, mišljenja smo da je poslodavac i u slučaju kada odluku donosi nakon aktiviranja rezervne liste, također u obavezi postupiti na način propisan odredbom člana 12. stav 6. Uredbe, kako bi se ostalim kandidatima i u tom slučaju omogućilo pravo na pravni lijek."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-3240/19 od 16.12.2019. godine)
Industrijski dizajn

Industrijski dizajn Industrijski dizajn je is[…]

Pronalazak

Pronalazak Pronalazak predstavlja intelektualn[…]

Autorsko djelo

Autorsko djelo Autorsko djelo je intelektualn[…]

Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja