BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
#4395
Postovani,

Nedavno sam nasljedio komad zemljišta u okolini Sarajeva, ali sam otkrio da u gruntu nisam upisan kao vlasnik vec da imam privremeno pravo koristenja na nekretnina, a da je na vlasticnom listu takodje upisano Drzavno vlasnistvo. Moze li neko da mi objasni poblize sta ovo znaci, koja su moja pravo i da li Drzava ovom zemljom moze da raspolaze po svom nahodjenju bez da se ja tu ista pitam?
#4397
ZAKON O STVARNIM PRAVIMA
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13, 100/13 i 32/19)
Pretvorba društvenog vlasništva
Član 338.
Pretvorba prava korištenja, ili upravljanja ili raspolaganja
(1) Ako posebni zakonom nije određeno drugačije pravo upravljanja ili korištenja ili
raspolaganja kao osnovna prava na stvarima u društvenom odnosno državnom vlasništvu
koje do stupanja na snagu ovog zakona nije postalo vlasništvo druge osobe, danom
stupanja na snagu ovog zakona pretvaraju se u pravo vlasništva njihovog dosadašnjeg
nosioca odnosno njegovog pravnog sljednika, ako te stvari mogu biti predmet prava
vlasništva.
(2) Za upise prava upravljanja ili korištenja ili raspolaganja na stvarima u društvenom
odnosno državnom vlasništvu, koji su provedeni u zemljišnim knjigama do dana stupanja na
snagu ovog zakona, smatra se da su upisi prava vlasništva, ako društveno vlasništvo nije
pretvoreno u vlasništvo druge osobe, koja je ovlaštenao ishoditi uknjižbu svoga prava.
(3) Pravo upravljanja ili korištenja ili raspolaganja na stvari u društvenom odnosno
državnom vlasništvu postalo je pretvorbom vlasništvo pravnog sljednika dotadašnjega
nosioca prava upravljanja odnosno korištenja ili raspolaganja na toj stvari, ako je stvar
podobna biti predmetom prava vlasništva, osim ako je po nekom pravnom osnovu postalo
vlasništvo druge osobe a posebnim zakonom nije određeno drugačije.
(4) Odredbe ovog zakona o pretvorbi prava upravljanja, korištenja ili raspolaganja stvarima
u društvenom odnosno državnom vlasništvu primjenjuju se i na pravne sljedbenike nosioca
tih prava.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]