BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
#4019
PRAVA KORISNIKA NEKRETNINA U SLUČAJU FAKTIČKI IZVRŠENE EKSPROPRIJACIJE
Zakon o obligacionim odnosima

član 156 st. 3 i 4

Vlasnici odnosno korisnici nekretnina imaju pravo na naknadu štete koju im elektroprivredna organizacija učini izgradnjom svojih postrojenja bez prethodno provedenog postupka eksproprijacije, ali nemaju pravo da zahtijevaju uklanjanje elektro-energetskog postrojenja izgrađenog u skladu sa građevinskom dozvolom, ako ono nije izvor opasnosti od nastanka štete.

Obrazloženje:

"Stav sudske prakse je da vlasnici odnosno korisnici nekretnina imaju pravo na naknadu štete koju im elektroprivredna organizacija učini izgradnjom svojih postrojenja bez prethodno provedenog postupka eksproprijacije odnosno koju prouzrokuju održavanjem dalekovoda (član 156. stav (3) i (4) ZOO), ali nemaju pravo zahtijevati uklanjanje elektro-energetskog postrojenja izgrađenog u skladu sa građevinskom dozvolom, ako ono nije izvor opasnosti štete. Činjenica što tužena 1987. godine nije prije izgradnje trafo stanice riješila imovinsko-pravne odnose za dio zauzete nekretnine tužitelja kroz postupak eksproprijacije, nema za posljedicu uklanjanja trafo stanice, nego samo naknadu štete za dio zauzete nekretnine, kako to pravilno u razlozima svoje odluke zaključuje i drugostepeni sud.

Budući da tužitelj tužbom i postavljenim tužbenim zahtjevom traži samo uklanjanje opasnosti, a ne i naknadu štete za faktički izvršenu eksproprijaciju dijela svoje nekretnine, to su ostali bez uticaja na drugačije rješenje spora navodi revizije što je tužitelj u vrijeme izgradnje dalekovoda radio u Njemačkoj, te što mu zbog toga nije isplaćena naknada za zemljište na kojem je postavljena trafo stanica, jer odluka drugostepenog suda je donesena u granicama postavljenog zahtjeva, saglasno odredbi člana 2. stav (1) ZPP-a, pa nedosuđivanjem naknade štete za zauzeto zemljište nije povrijeđena odredba člana 156. stav (3) ZOO-a."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 33 0 P 057385 19 Rev od 7.5.2019. godine)

https://epravo.ba

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

NOVČANA NAKNADA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI Član 36[…]

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Repu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja