BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#42
Oblici testamenta u FBiH

Svojeručni testament
­ Ako osoba zna da čita i piše, ona svojom rukom napiše testament i potpiše ga. Testament je punovažan ako ga je zavještalac napisao svojom rukom i ako ga je potpisao. Za punovažnost ovog testamenta nije nužno da je u njemu naznačen datum kada je sačinjen, ali je korisno da bude napisan.
­ Ovaj testament bi se mogao pobijati iz sljedećih razloga:
a) da potpis ne pripada ostaviocu
b) da zavještalac prilikom sačinjavanja istog nije bio pri čistoj svijesti i zdravoj pameti tj. da nije bio sposoban za rasuđivanje ili
c) da je testament sačinjen pod prisilom .

Pismeni testament pred svjedocima
­ Zavještalac koji zna da čita i piše može sačiniti testament na taj način što će ispravu koju mu je neki drugi sastavio svojeručno potpisati u prisustvu dva svjedoka, izjavljujući pred njima da je to njegov testament. Svjedoci se također potpisuju na testamentu.
­ Važno je da onaj ko ga sastavlja pismen kao i zvaještalac.

Sudski testament
Postoje dvije vrste ovog testamenta:
1. kada je zavještalac pismen
Testament može zavještaocu sačiniti po njegovom kazivanju sudija nadležnog suda koji će prethodno utvrditi identitet zavještaoca. Pošto zavještalac ovako sačinjen testament pročita i potpiše sudija će potvrditi na samom testamentu da ga je zavještalac u njegovom prisustvu pročitao i potpisao.
2. kada zavještalac nije pismen
Ako zavještalac nije u stanju da pročita testament koji je sačinio sudija, sudija će ga pročitati zavještaocu u prisutnosti dva svjedoka, zatim će zavještalac u prisustvu dva svjedoka staviti prstoznak i izjaviti da je to njegov testament. Sudija osim potpisa naznačava da je obavio sve prethodno navedene radnje. I svjedoci potpiuju testament.
Zavještalac može svojeručni testament, testament sačinjen pred svejdocima ili sudski testament predati na čuvanje sudu - o čemu će sud sastaviti zapisnik , zatim testament staviti u zaseban omot koji će zapečatiti i čuvati u sudu. Npr. Sudski testament se sačinjava u sudu ali ne mora se tamo i čuvati - to nije obaveza već slobodna volja ostavioca.
Ništave su odredbe testamenta kojima ostavlja nešto sudiji koji ga je sačinio , svjedocima kao i precima/potomcima tih svjedoka.

Testament sačinjen na brodu ili za vrijeme mobilizacije /rata
Sačinjava se pred kapetanom broda ili komandirom u ratu - po odredbama koje važe za sastavljanje sudskog testamenta.
Ratni testament važi 60 dana po završetku rata, ili ako je neko demobilisan kasnije, 30 dana od dana demobilisanja.

Usmeni testament
Zavještalac može izjaviti svoju poslednju volju usmeno pred dva svjedoka samo ako usljed izuzetnih prilika nje u mogućnost da sačini pismeni testament. Izuzetne prilike bi bile npr. neko dobije infarkt i u teškom je stanju. Dakle, iznenadna bolest i spriječenost odlaska u sud a sud je udaljen npr.
Usmeni testament prestaje da važi po isteku 30 dana od prestanka izuzetnih okolnosti pod kojima je sačinjen.
Svjedoci prilikom sačinjavanja ovog testamenta mogu biti samo lica koja mogu biti svjedoci prilikom sačinjavanja sudskog testamenta ali moraju znati čitati i pisati.
Svjedoci pred kojima je zavještalac usmeno izjavio svoju poslednju volju dužni su da bez odlaganja stave napismeno izjavu zavještaoca i da je što prije predaju sudu ili da je usmeno govore pred sudom, iznoseći kada, kako, gdje i u kojim okolnostima je ovaj testament sačinjen. Izvršenje ove dužnosti nije uslov za punovažnost ovog testamenta, jer svjedoci izjavu mogu dati i tokom ostavinskog postupka.
https://advokat-prnjavorac.com

Testament pred konzularnim predstavnikom
Sačinjava ga državljanin BiH u inostranstvu, prema odredbama koje važe sa sačinjavanje sudskog testamenta.
Sačinjava ga konzularni predstavnik zemlje državljanstva ostavioca.

Supstitucija – ako lice koje je označeno kao nasljednik u testamentu umre prije ostavioca, on može u tom slučaju testamentom imenovati nasljednika svog umrlog nasljednika.


PONIŠTENJE TESTAMENTA ZBOG NEDOSTATKA OBLIKA ILI FORME
– može tražiti samo lice koje ima pravni interes u roku od jedne godine od saznanja ili 10 godina od otvaranja testamenta.

DOKAZIVANJE POSTOJANJA TESTAMENTA

Testament uništen slučajem ili radnjom nekog drugog lica, izgubljen prije ili nakon smrti zavještaoca, ali bez njegovog znanja, imat će pravno dejstvo ako zainteresirano lice dokaže da je testament postojao.

Zavještalac može odrediti testamentom lice kome će pripasti nasljedstvo, ako određeni nasljednik umre prije njega ili se odrekne nasljeđa ili bude nedostojan da nasljedi. Zavještalac ne može odrediti nasljednika svom nasljedniku koji je živ.


LEGAT

Zavještalac može ostaviti testamentom jednu ili više određenih stvari određenom licu ili naložiti nasljedniku da to učini iz svog djela koji mu se ostavlja. Npr. da se isplati određeni iznos.
Legatar se ne smatra nasljednikom.
Ukoliko se legat ne izvrši, legatar ima pravo da to tužbom potražuje.


OPOZIVANJE TESTAMENTA

Zavještalac može uvijek opozvati testament u cijelini ili djelomično i to izjavom u bilo kom obliku u kom se može sačiniti testament, ali najćešče se to radi uništenjem (pocijepa ga).


ODNOS RANIJEG I KASNIJEG TESTAMENTA

Ako se kasnijim testamentom izričito ne opozove raniji testament, odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti sa odredbama kasnijeg testamenta.
User avatar
By JohnLaw
#378
matrix wrote:Nisam znao da je svojeručni testament valjan..
Jeste naravno, ali ga moras napisati svojom rukom, cijeloga.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]