BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
By filip
#3669
pozz,zanima me da li je neovlašteno snimanje,neovlašteno u smislu da osoba koja snima nije trazila pristanak druge osobe,snimanje osobe dok zlostavlja dijete,psihicki ga zlostavlja,k. djelo?
By Pravda
#3670
filip wrote: Wed Dec 18, 2019 6:15 pmzanima me da li je neovlašteno snimanje,neovlašteno u smislu da osoba koja snima nije trazila pristanak druge osobe,snimanje osobe dok zlostavlja dijete,psihicki ga zlostavlja,k. djelo?
Prije svega je glede konkretnog upita bitno gdje se desilo snimanje, da li se poznaju osoba koja se snima i onaj ko snima i da li je takav načinjeni snimak učinjen dostupnim trećoj osobi.

Kazneno djelo Neovlašćeno optičko snimanje određeno je u Članu 189. KZ FBiH, koji glasi:

(1) Ko fotografski, filmski ili na drugi način snimi drugu osobu bez njezinog pristanka
u njezinim prostorijama ili ko takav snimak direktno prenese trećem ili ko mu takav
snimak pokaže ili mu na koji drugi način omogući da se s njim direktno upozna,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.
(2) Službena osoba koja učini krivično djelo iz stava 1. ovog člana u vršenju službe,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
(3) Ko dijete ili maloljetnika snimi radi izrade fotografija, audiovizualnog materijala
ili drugih predmeta pornografskog sadržaja, ili posjeduje ili uvozi ili prodaje ili
rasparčava ili prikazuje takav materijal, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet
godina.
(4) Predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za učinjenje krivičnog djela iz
st. 1. i 3. ovog člana oduzet će se, a predmeti koji su učinjenjem krivičnog djela iz st.
1. i 3. ovog člana nastali oduzet će se i uništiti.

Prema komentaru Zakona kroz sudsku praksu
kao i kod kaznenog djela iz prethodnog članka (neovlašteno prisluškivanje i zvučno
snimanje) i kod ovog kaznenog djela štite se u suštini iste zaštićene vrijednosti tj.,
pravo na privatnost osobnog i obiteljskog života i sprječavaju različiti vidovi
društveno opasnih indiskrecija. Osnov inkriminacije predstavljaju i brojne
međunarodne konvencije i akti npr., Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka
(čl.12), MPGPP, EKLJP kojim aktima je predviđeno pravo na poštivanje privatnog i
obiteljskog života, odnosno zaštita od samovoljnog i nezakonitog miješanja u privatniživot pojedinca. Odredbe o zaštiti privatnosti nalaze se i u Ustavu FBiH u čl. II A2.
Kazneno djelo neovlaštenog snimanja slike iz ovog članka sadrži tri oblika. U stavku
l. propisan je osnovni oblik kaznenog djela neovlaštenog snimanja slike, stavkom 2.
predviđen je teži oblik kaznenog djela u slučaju počinjenja osnovnog djela od strane
službene osobe u vršenju službe, dok je odredbom stavka 3. osigurana kazneno-
pravna zaštita djeci i maloljetnim osobama od neovlaštenog snimanja izvršenog s
posebnom namjenom. U stavku 4. predviđene su odredbe o primjeni sigurnosne mjere
oduzimanja predmeta iz čl.78. KZ FBiH.
(1) Kazneno djelo iz stavka l. čini tko fotografski, filmski ili na drugi način snimi
drugu osobu bez njezinog pristanka u njezinim prostorijama ili ko takvu snimku
izravno prenese trećemu ili tko mu takvu snimku pokaže ili mu na koji drugi način
omogući da se s njom izravno upozna. Radnja izvršenja djela određena je
alternativno; poduzimanjem bilo koje od naznačenih radnji izvršenja čini se kazneno
djelo. Prvi oblik radnje izvršenja sastoji se u snimanju, pravljenju fotografskog,
filmskog ili drugog snimka neke osobe pri čemu nije bitno na koji način je izvršeno
snimanje, kamerom, fotoaparatom, fotoaparatom ugrađenim u mobilni telefon i dr.,odnosno da li je snimak načinjen sa znanjem ili bez znanja te osobe.
Drugi oblik radnje izvršenja u suštini predstavljaju radnje kojima se fotografska,
filmska ili druga snimka neke osobe čini dostupnim trećoj osobi odnosno kojima se
omogućava trećoj osobi da se sa snimkom izravno upozna (npr., prikazivanje
snimljenog filma, predaja snimljenih fotografija, objavljivanje fotografija na
internetu, slanje snimljenih fotografija slikovnim porukama putem mobilnog telefona
i sl.).
Ukoliko je u pitanju ista osoba koja se fotografira, odnosno snima, za postojanje djela
nije bitno koliko je snimaka učinjeno, odnosno koliko traje filmski ili drugi snimak
kao što nije bitno je li omogućavanje trećoj osobi da se sa snimkom neposredno
upozna izvršeno izravno ili neizravno. Zakonodavac kod ovog djela ne predviđa
poseban kvalificirani oblik djela ukoliko je došlo do javnog objavljivanja snimaka
neke osobe ili ukoliko su takvi snimci učinjeni dostupnim većem broju osoba putem
sredstava masovnog komuniciranja (novine, internet, televizija i sl.).
Samo snimanje neke osobe bez njenog odobrenja neće predstavljati ovo kazneno
djelo. Neophodno je da je snimanje neke osobe izvršeno u njezinim prostorijama.
Pojam »u njezinim prostorijama« treba šire tumačiti; u svakom slučaju isti ne može
biti određen samo temeljem vlasničko-pravnih i drugih sličnih ovlasti. Prije svega u
pitanju su prostorije koje neka osoba svakodnevno koristi, stan, dom, kuća, prostorija u kojima boravi. Suština određenja je vezana za obilježje privatnosti odnosno kriterij nedostupnosti prostorija širem krugu osoba, a s obzirom na ratio inkriminacije tj.,
zaštitu osobnog, privatnog života pojedinca. O ovom kaznenom djelu neće se raditi
ako je učinjena snimka neke osobe na javnom mjestu, ulici, trgovima, parku i sl.
Radit će se o ovom kaznenom djelu i slučaju snimanja neke osobe u prostorijama
koje nisu u njenom vlasništvu, posjedu, koje inače ne koristi, ako se djelom
povrjeđuje njena osobnost, narušava privatni život odnosno ako je snimak načinjen
bez njenog odobrenja. (npr., snimak neke osobe u stanu izvanbračnog partnera).
Restriktivnim tumačenjem naznačenog pojma ne bi bilo moguće pružiti odgovarajuću
kazneno-pravnu zaštitu i u slučajevima koji glede motiva inkriminacije i djelom
zaštićenih vrijednosti takvu zaštitu očigledno zaslužuju. Za postojanje kaznenog djela
nije bitno da li se navedenim radnjama neovlaštenog snimanja snimke povrjeđuje i u
kojoj mjeri privatni život neke osobe, njegovo dostojanstvo i ugled, da li je snimka
kompromitirajuća za tu osobu ili ne. Također je nebitno da li je počinjenjem kaznenog
djela počinitelj pribavio neku korist, odnosno nebitan je motiv izvršenja (radoznalost,
želja za publicitetom, osveta, patološki porivi i sl.).
Pojedinim zakonskim odredbama predviđeni su posebni osnovi isključenja
protupravnosti odnosno data je mogućnost snimanja neke osobe bez njenog pristanka.
To će biti npr. u slučaju poduzimanja određenih posebnih istražnih radnji predviđenihu Glavi IX ZKP FBiH ili u slučaju ovlaštenja ovlaštenih službenih osoba da sukladnoodredbama čl.235. st.2. ZKP FBiH fotografiraju osobe za koje postoji osnovana
sumnja da su počinile kazneno djelo, odnosno ovlaštenja službenih osoba da, po odobrenju tužitelja javno objave fotografiju neke osobe. Drugi osnov isključenja protupravnosti je pristanak, odobrenje osobe koja se snima. Mora se raditi o svjesnomi voljnom pristanku tako da će snimanje biti protupravno u slučaju ako je pristanak dalo dijete, maloljetna osoba odnosno osoba koja usljed oboljenja ili drugog razloga nije sposobna za svjesno i voljno postupanje.
Kazneno djelo smatra se dovršenim kad je fotografski, filmski ili drugi snimak
načinjen odnosno kad je trećoj osobi omogućeno izravno upoznavanje sa načinjenimsnimkom. Počinitelj kaznenog djela može biti svaka osoba (delicta communia). Djelo se može počiniti samo s namjerom. U slučaju poduzimanja više radnji ovog djela od
istog počinitelja prema više osoba bit će počinjeno onoliko kaznenih djela prema
koliko je osoba radnja poduzeta.
Ukoliko isti počinitelj učini prvi oblik radnje izvršenja tj. izvršineovlašteno fotografiranje, a zatim omogući drugim osobama da se upoznaju sa napravljenim snimcima, bez obzira što se radi o sadržinski različitim radnjama, bit će počinjeno samo jedno kazneno djelo, neće se raditi o stjecaju. U pitanju je prividni stjecaj po osnovu supsidijariteta jer se u ovom slučaju samo fotografiranje može smatrati kao pripremna radnja u odnosu na drugu radnju izvršenja odnosno na drugo djelo; obje radnje predstavljaju logičku cjelinu odnosno jedno kazneno djelo.
By Pravda
#3681
filip wrote: Thu Dec 19, 2019 2:50 pm poznaju se,supruznici su,ako se i desi desice se u zajdničkom stanu
očigledno je da se radi o specifičnom slučaju, ovo iz razloga što se oba subjekta nalaze u "svojim prostorijama", glede čega je ključna činjenica da li se takav snimak učinio vidnim trećim osobama.
By filip
#3686
Pravda wrote: Thu Dec 19, 2019 10:10 pm
filip wrote: Thu Dec 19, 2019 2:50 pm poznaju se,supruznici su,ako se i desi desice se u zajdničkom stanu
očigledno je da se radi o specifičnom slučaju, ovo iz razloga što se oba subjekta nalaze u "svojim prostorijama", glede čega je ključna činjenica da li se takav snimak učinio vidnim trećim osobama.
jedna od tih osoba,zlostavlja psihicki dijete,a u toku je brakorazvodna parnica,zato i pitam smiju li se takve situacije,kad se desava to zlostavljanje,psihicko nasilje,snimati?

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]