BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4176
PLAĆANjE DOPRINOSA ZA LICE KOJE JE U RADNOM ODNOSU U FEDERACIJI BIH A DODATNO U INOSTRANSTVU OBAVLjA POSAO VAN RADNOG ODNOSA
Zakon o doprinosima

člana 5 stav 1 alineja 6) i član 10a

Porezni rezident Federacije Bosne i Hercegovine, koji je kao fizička osoba u radnom odnosu u Federaciji, a dodatno u inostranstvu povremeno obavlja posao van radnog odnosa, dužan je obračunati i uplatiti doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje, dok se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje ne uplaćuje, budući da isplatilac primanja nema status rezidenta Federacije BiH, te nije obveznik navedenih doprinosa.

"Fizička osoba, porezni rezident Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u radnom odnosu u Federaciji, dodatno u inostranstvu povremeno obavlja posao van radnog odnosa (samostalna djelatnost), npr. ima ugovor o djelu sa inostranom kompanijom. Za ovako obavljen posao on ostvaruje prihod, koji se oporezuje u inostranstvu kao zemlji u kojoj se rad obavio. Ovaj prihod iz inostranstva nema veze sa njegovim radom kod poslodavca u Federaciji. Da li se na ostvareni prihod iz inostranstva plaćaju doprinosi?

Odredbama člana 5. stav 1. alineja 6) Zakona o doprinosima ("Sl. novine FBiH", br. 35/1998, 54/2000, 16/2001, 37/2001, 48/2001 - dr. zakon, 1/2002, 17/2006, 14/2008, 91/2015, 104/2016, 34/2018 i 99/2019 - dalje: Zakon), propisano je da je obveznik doprinosa iz ličnih primanja i drugih prihoda, lice koje ostvaruje primanja od drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada. Lice koje ostvaruje dohodak iz osnova drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada neposredno iz inostranstva od inostaranog isplatioca dužno je obračunati i uplatiti doprinos, za osnovno zdravstveno osiguranje po stopi od 4% (član 10a Zakona).

U ovom kontekstu napominjemo da se doprinos na osnovicu po stopi 6%, za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne uplaćuje jer isplatilac primanja koji nema status rezidenta Federacije BiH nije obveznik navedenih doprinosa. Analogno odredbama člana 11. stav 1. tačka b) Zakona, na primanja koja lice ostvari neposredno od inostranog isplatioca, doprinos za zdravstveno osiguranje bi se trebao obračunati i uplatiti, po izvršenoj naplati primanja a najkasnije do 10-og u mjesecu za protekli mjesec."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 04-02-4-1271/20(1) od 17.3.2020. godine)
#4272
Evo još pojašnjenje na ovu temu. Lice koje ostvaruje dodatni prihod u inozemstvu, a u radnom odnosu je u FBiH je duzan u svoju poreznu ispostavu podnijeti obrazac AMS-1035. Obrazac možete naći na stranici porezne uprave FBiH. Prije svega se iznos prihoda konvertuje u KM. Ima mogućnost umanjenja za 20% na ime troškova (prihod se dokazuje ugovorom sa inozemnim poslodavcem). Nakon umanjenja se se obračunava 4% na teret osiguranika zdravstveno osiguranje, potom se obračunava porez na dohodak 10%. Ako je slučajno neki iznos poreza na dohodak platio inozemni poslodavac (rijetko je to praksa) onda sa dokazom u uplati (iznos poreznog kredita plaćenog u iniozemstvu) se umanjuje za taj iznos od iznosa poreza (izračunatog u FBiH). Nakon što se uplate ti iznosi porezna ispostava obrađuje obrazac i vraća jedan primjerak licu sa prijemnim pečatom. Također lice je dužno podnijeti godišnju prijavu GPD-1051 za tu godinu u kojoj je ostvario dodatni prihod također u poreznoj ispostavi. Obrazac AMS-1035 je dužno se podnijeti odmah nakon isplate prihoda putem banke. Na ovaj način lice se osigurava od provjera odnosno eventualnog pranja novca.

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]