BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
User avatar
By LegaForum
#4284
Zastarjelost presude u BiH

"Prema odredbi st. 1. ~l. 379. Zakona o obveznim odnosima (dalje: ZOO),sva potra`ivanja koja su utvr|ena pravomo}nom sudskom odlukom ili odlukom dru-goga nadle`nog tijela, ili nagodbom pred sudom ili drugim nadle`nim tijelom, zasta-rijevaju za 10 godina, pa i ona za koja zakon ina~e predvi|a kra}i rok zastare (Zakon o obligacionim odnosima)

Potraživanja utvrđena pred sudom ili drugim nadležnim organima
Član 379.
(1) Sva potraživanja koja su utvrđena pravnosnažnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog organa, ili poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, zastarijevaju za deset godina, pa i ona za koja zakonina inače predviđa kraći rok zastarjelosti.
“U odredbama člana 379. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima propi-san je zastarni rok od 10. godina za potraživanja utvrđena pred sudom ili drugim na-dle`nim organom. Pod sudskom odlukom u smislu navedene odredbe zakona podra-zumijeva se svaka odluka suda (presuda ili rješenje) pod uslovom da je takvom odlu-kom utvr|eno neko potraživanje, novčano ili nenovčano, a pod drugim nadležnim organom smatraju se organi koji odlučuju o imovinskopravnim zahtjevima (prekršajni iupravni organi).
(Vs FBiH, Rev – 146/99, od 24. 6. 1999. – Bilten Vs FBiH 2/99 – 48)
By D-man
#4286
Uz napomenu da naziv teme "Zastarjelost presude u BiH" nije u skladu sa odredbama čl. 379 ZOO, ovo iz razloga što presuda nezastarijeva, odnosno zastarijeva tražbina utvrđena pravosnažnom odlukom suda, no kako je isticanje zastare prigovor materijalno pravne prirode na koji sud u postupku ne pazi ex offo, to je moguće i usvajanje tužbenog zahtjeva kao osnovanog pa i za slučaj proteka 10-godišnjeg roka.

Ovo čisto kako korisnici foruma ne bi stekli pogrešan dojam da zastarijeva pravosnažna odluka suda.

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]

Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (predmet br[…]