BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#1312
Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći BiH

U „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 83/16 od 4. novembra 2016. godine objavljen je Zakon o pružanju besplatne pravne pomoći, koji je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. augusta 2016. godine i na 23. sjednici Doma naroda, održanoj 27. oktobra 2016. godine.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Clanak 1.
(Predmet Zakona)


Ovim se zakonom propisuju oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoci, subjekti za pružanje i korisnici besplatne pravne pomoci, uvjeti i nacin ostvarivanja, financiranje i kontrola pružanja besplatne pravne pomoci pred tijelima i institucijama Bosne i Hercegovine, kao i nadzor nad provedbom ovoga zakona.

Clanak 2.
(Cilj Zakona)

(1) Cilj ovoga zakona je osigurati svakoj fizickoj osobi djelotvoran i jednak pristup pravdi u postupku pred tijelima
i institucijama Bosne i Hercegovine pred kojima se ostvaruju ili štite pojedinacna prava, obveze i interesi.
(2) Cilj zakona iz stavka (1) ovoga clanka provodi se uspostavljanjem djelotvornog i održivog sustava besplatne pravne pomoci u Bosni i Hercegovini.
(3) Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i tumace u skladu s ciljem iz stavka (1) ovoga clanka.
Clanak 3. (Besplatna pravna pomoc) (1) Besplatna pravna pomoc je oblik ostvarivanja prava fizicke
osobe na pravedno sudenje i jednak pristup pravdi pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud), tijelima uprave i drugim tijelima Bosne i Hercegovine, a ciji troškovi u cijelosti ili djelomicno padaju na teret proracuna
institucija Bosne i Hercegovine i medunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.
(2) Odobrena besplatna pravna pomoc može se ukinuti ili ograniciti samo iz razloga propisanih ovim zakonom.
(3) Ostvareno pravo na besplatnu pravnu pomoc je pretpostavka za oslobadanje od naknade, o cemu odlucuje
nadležno tijelo u skladu s posebnim zakonom.

Clanak 4.
(Znacenja izraza)

(1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovome zakonu imaju sljedeca znacenja:

je Ured Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, koji je ovim zakonom uspostavljen kao tijelo za pružanje besplatne pravne pomoci korisnicima, u opsegu i oblicima utvrdenim ovim zakonom;
f) oblici ostvarivanja besplatne pravne pomoci su radnje i postupci kojima se korisniku besplatne pravne pomoci omogucuje zaštita prava na pravedno sudenje i jednak pristup pravdi;
g) osoba lošeg imovnog stanja je osoba koja, prema svojem opcem imovinom stanju i stanju clanova svog obiteljskog kucanstva, nema sredstava da plati opunomocenika i/ili radnje opunomocenika, te troškove postupka, bez štete po nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji;
h) clanovi obiteljskog kucanstva korisnika besplatne pravne pomoci su osobe koje su kao takve utvrdene
obiteljskim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine;
i) medunarodne konvencije su svi medunarodni akti koji se odnose na pravo pojedinca na pravedno sudenje i
jednak pristup pravdi, a koje je Bosna i Hercegovina ratificirala;
j) prekogranicni sporovi su sporovi koje vode korisnici pravne pomoci u pravnim sustavima izvan Bosne i
Hercegovine, a koji su stekli pravo na besplatnu pravnu pomoc na temelju ovoga zakona i u skladu s uspostavljenim medunarodnim obvezama Bosne i Hercegovine za pružanje pravne pomoci izvan njezina
pravnog sustava.
(2) Izrazi koji su, radi preglednosti, dani u jednom gramatickom rodu u ovome zakonu se bez diskriminacije
odnose i na muškarce i na žene.

Link na zakon: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Z ... ci-BiH.pdf

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]