BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#1904
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

Imajući u vidu činjenicu da se stranke ovom sudu obraćaju sa zahtjevom za izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju koje često mijenjaju sa uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka, ovom prilikom ukazujemo na razlike između istih, kao i na postupak izdavanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.

Naime, uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup izdaje policijska uprava / MUP (prema mjestu rođenja podnosioca zahtjeva)

Dok se zahtjev za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka na propisanom obrascu (kojeg prethodno treba nabaviti van suda i u kojem stranka upisuje svoje lične podatke) uz uplatnicu sudske takse podnosi Općinskom sudu (prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva). Nakon što Općinski sud za kratko vrijeme izvrši provjeru podataka o licu koje zahtijeva navedeno uvjerenje, te upiše podatke da li se protiv istog vodi ili ne vodi krivični postupak, stranka je u obavezi takav zahtjev lično predati u Kantonalni sud koji također provjerom kroz svoje evidencije utvrđuje da li se protiv lica vodi krivični postupak pred istim sudom. Poslije potvrde da se protiv podnosioca zahtjeva pred prvostepenim sudom ne vodi krivični postupak, isto mora potvrditi i drugostepeni (Kantonalni) sud, nakon čega isti izdaje uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

U slučaju da Kantonalni sud utvrdi da se vodi krivični postupak protiv lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje uvjerenja tada izdaje uvjerenje da se protiv istog vodi krivični postupak koje će između ostalog sadržavati naziv i član krivičnog djela.

Postupak se završava izdavanjem uvjerenja od strane drugostepenog suda.U članu 49. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju mijenja se stav 1., dodaje se novi stav 2., mijenja se redoslijed stavova (dosadašnji stavovi 2., 3., 4., i 5. postaju 3., 4., 5. i 6.) i mijenja se i dopunjava tekst u obrascima 6., 7., 8a., 8b., 9a. i 9b iz stavova 4. i 5., tako da član 49. sada glasi:

"Član 49.

(Izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka)

(1) Općinski/osnovni sud izdaje uvjerenje da se protiv fizičkog ili pravnog lica koje podnosi zahtjev ne vodi krivični postupak pred sudovima u Bosni i Hercegovini.

(2) Ovo uvjerenje izdaje općinski/osnovni sud, bez obzira na prebivalište fizičkog lica, sjedište pravnog lica ili boravište stranog lica koje podnosi zahtjev.

(3) Zahtjev fizičkog lica za izdavanje uvjerenja iz stava 1. ovog člana sadrži: ime i prezime, djevojačko prezime, ime oca i majke, djevojačko prezime majke, mjesto i datum rođenja, JMB, broj lične karte/putne isprave i gdje je izdata, mjesto prebivališta i radi čega traži da mu se izda uvjerenje, a zahtjev pravnog lica sadrži: naziv i sjedište pravnog lica, tačna adresa, JIB, matični broj i radi čega traži da mu se izda uvjerenje.

(4) Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka se izdaje nakon što se provjerom u bazi podataka u CMS-u utvrdi da se protiv fizičkog, odnosno pravnog lica ne vodi krivični postupak pred sudovima u Bosni i Hercegovini.

(5) Ako sud utvrdi da se protiv fizičkog, odnosno pravnog lica vodi krivični postupak, izdat će uvjerenje u kom će se pored ličnih podataka fizičkog lica, odnosno osnovnih podataka pravnog lica, navesti naziv suda pred kojim se vodi krivični postupak, broj krivičnog predmeta i zakonski naziv djela (obrazac broj 8b za fizičko lice i obrazac broj 9b za pravno lice).

(6) U cilju obezbjeđenja jedinstvenog postupanja sudova u postupku izdavanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, zahtjev za izdavanje uvjerenja podnosi se na obrascu broj 6 za fizičko lice, za pravno lice na obrascu broj 7, dok se izdaje prema obrascu broj 8a za fizičko lice i obrascu broj 9a za pravno lice. Obrasci čine sastavni dio ovog Pravilnika."


Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

#1948
Mozete li vezano za uvjerenje objasnitii ako se pocini krivicno djelo i optuzeni bude osudjen uslovno na 4 mjeseca zatvora nakon koliko vremena ce pisati u uvjerenju da se ne vodi postupak

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]