BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3095
USLOVI ZA PRIZNAVANjE PRAVA NA MJESEČNI BORAČKI DODATAK
Uredba o boračkom dodatku

član 5 stav 1

Za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak moraju biti kumulativno ispunjena dva uslova - navršenih 60 godina života i status borca od prve do pete kategorije, a to pravo se priznaje od prvog januara u odnosu na godinu u kojoj su uslovi ispunjeni.

"Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 9/2012 - ispr., 40/2012 i 18/2015 - odluka US, dalje: Zakon), kao pravo boraca je utvrđeno pravo na borački dodatak (član 31. Zakona). Odredbama navedenog člana je propisano da pravo na mjesečni borački dodatak borci mogu da ostvare s obzirom na starosnu dob i kategoriju borca, a pravo na godišnji borački dodatak s obzirom na kategoriju borca, ukoliko ne mogu biti korisnici mjesečnog boračkog dodatka.

Ove odredbe su razrađene Uredbom o boračkom dodatku ("Sl. glasnik RS", br. 52/2013 i 53/2014), koja predviđa da mjesečni borački dodatak može da ostvari kategorisani borac kada navrši 60 godina života, ako mu je rješenjem nadležnog organa priznat status borca od prve do pete kategorije. Dakle, za ostvarivanje boračkog dodatka na mjesečnom nivou, potrebna su dva uslova - navršenih 60 godina života i priznat status borca od prve do pete kategorije, koji moraju biti kumulativno ispunjeni.

Pravo na mjesečni borački dodatak se priznaje počev od 1. januara naredne godine u odnosu na godinu u kojoj su uslovi ispunjeni."(Mišljenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, br. 16-03/1-011-35/15 od 15.12.2015. godine)
X.protiv Poljske

X.protiv Poljske (br. 20741/10), 16.9.2021. Povred[…]

Inmobilizados y Gestiones S.L. v. Spain (br. 79530[…]

Volodina protiv Rusije

Volodina protiv Rusije (br. 2) (br. 40419/19),[…]

Pintar and Others v. Slovenia (br. 49969/14 i četi[…]