BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
User avatar
By pravnik
#48
UPUĆIVANJE NA PARNICU

1) Ukoliko se nakon pravosnažnog okončanja ostavinskog postupka pojavi lice sa testamentom, u tom slučaju to se lice upućuje na parnicu.
2) Ako se nakon okončanja ostavinskog postupka pojavi novi nasljednik i on se upućuje na parnicu.
3) Ako se nastane spor u pogledu ponovažnosti testamenta, prekida se ostavinski postupak i upućuje na parnicu
4) Spor oko punovažnosti isključenja nužnog djela
5) Spor oko nedostojnosti za nasljeđivanje
6) Spor u pogledu da li potomcima pripada pravo na izdvajanje određenog djela po osnovu njihovog doprinosa

Tužba se podnosi u roku od 30 dana.
Ako ne podnese tužbu, ostavinski postupak se nastavlja. Ako podnese – čeka se završetak parnice.

Za naknadno pronađenu imovinu - raspoređuje se prema postojećem rješenju o nasljeđivanju.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]