BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By nuerta
#3559
Činjenice:
Firma je osnovana u augustu kada je radnik i počeo s radnim odnosom. U toj godini firma je poslovala u plusu.

Pitanje:
Ima li radnik pravo na regres u narednoj godini?
By Pravda
#3560
nuerta wrote: Fri Nov 08, 2019 1:12 pm Ima li radnik pravo na regres u narednoj godini?
Svaki zaposlenik sticanjem uslova za korištenje godišnjeg odmora, stiče uslove za korištenje regresa, pa ukoliko je obaveza isplate regresa zaposlenicima uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, tada poslodavac ima obavezu izvršiti istu.
By nuerta
#3561
Mala je firma i nema Pravilnik o radu niti bilo koji akt kojim je regulisano pitanje regresa (nije regulisan ni ugovorom o radu).
By BOSABO
#3568
U tom slučaju, a na osnovu osnovne djelatnosti firme, treba provjeriti kako je isplata regresa regulisana posebnim (granskim) kolektivnim ugovorom.
By nuerta
#3661
Ako je radnik počeo s radom u augustu 2018. godine, firma poslovala pozitivno u 2018. godini, radnik ostvario pravo na godišnji odmor u 2019. godini, ima li radnik pravo na regres? (recimo da firma ima Pravilnik o radu i da je isplata regresa propisana).

Da li se u odluci navodi da je to isplata regresa za 2019. godinu ili 2018. s obzirom da je jedan pd uslova za njegovu isplatu činjenica da je firma poslovala pozitovno u 2018. godini?
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja