BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2590
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/18) koji je stupio na snagu 21.4.2018. godine.

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17 i 3/18) u članu 1. stav (2) iza riječi: "ZMP-1055" tačka se zamjenjuju zarezom, i dodaju riječi: "Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva AMS-1035 i Akontacija poreza po odbitku rezidenta APR-1036."


Član 2.

U članu 2. stav (5) iza broja "40/10" riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "27/12" dodaju se riječi: "7/13, 71/14 i 91/15".


Član 3.

U članu 6. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Osnovicu poreza na dohodak iz člana 7. stav (1) Zakona čine svi oporezivi dohoci, osim onih iz stava

(2) ovog člana, koje rezidentni porezni obveznik ostvari u toku poreznog perioda iz jednog ili više izvora utvrđenih članom 4. Zakona, i to:

1. dohodak od nesamostalne djelatnosti

+

2. dohodak od samostalne djelatnosti

+

3. dohodak od imovine i imovinskih prava

+

4. dohodak od ulaganja kapitala

+

5. dohodak od učešća u nagradnim igrama i igrama na sreću

=

ukupan dohodak

-

1. preneseni porezni gubitak iz člana 26. Zakona

2. lični odbitak u skladu sa članom 24. Zakona

=

porezna osnovica"


Član 4.

U članu 13. stav (2) broj "20" zamjenjuju se brojem "15".Član 5.

U članu 14. tačka 2) podtačka j) se briše.Član 6.

U članu 24. stav (2) iza broja "17/06" riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "14/08" dodaju se riječi: "91/15 i 104/16".Član 7.

U članu 34. stav (3) iza broja "17/06" riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "14/08" dodaju se riječi: "91/15 i 104/16".Član 8.

Iza člana 70a. dodaje se novi čl. 70b. koji glasi:

"Član 70b.

(1) Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz člana 12. stav (4) tačka 3) zakona, a prihod ostvaruju neposredno iz inostranstva, dužni su na taj dohodak sami obračunati akontaciju poreza od samostalne djelatnosti, od ukupne naknade po stopi od 10% bez prava napriznavanje ličnog odbitka iz člana 24. ovog Zakona, i uplatiti je najkasnije naredni dan od dana kada su primili dohodak.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana dužna su Obrazac AMS-1035 dostaviti u roku od pet dana nadležnoj jedinici Porezne uprave. Uz Obrazac AMS-1035 se dostavlja i dokaz da je

plaćen porez na dohodak u inostranstvu u slučaju primjene člana 35. stav (5) zakona.

(3) Isplatilac prihoda koji nisu navedeni u članu 5. zakona odnosno koji su isplaćeni iznad propisanih iznosa u članu 6. zakona, dužan je pri svakoj isplati obračunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza.

(4) Lica iz stava (2) ovog člana dužna su Obrazac APR-1036dostaviti u roku od pet dana nadležnoj jedinici Porezne uprave. Obrazac APR-1036 se dostavlja u slučaju kada prihod nije obuhvaćen čl. 10. i 12. zakona."


Član 9.

U članu 71. stav (2) dodaje se nova tačka 10) koja glasi:

"10) isplate naknada fizičkim licima za amatersko učešće u kulturno-umjetničkom stvaranju pod uslovom da ovi prihodi kod jednog isplatioca ne prelaze 100,00 KM dnevno."


Član 10.

Član 72. briše se.Član 11.

Član 73. briše se.Član 12.

Član 74. briše se.Član 13.

Član 75. briše se.Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Broj 05-02-112/18-2

Aprila 2018. godine

Sarajevo

Ministrica

Jelka Milićević, s. r.


www.epravo.ba
#2594
Može li se naplata poreza po ovom Pravilniku primijeniti retroaktivno (za period od 2015-2017) iako zadnji član navodi "Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", što je bilo u aprilu ove godine. Mnoga fizička lica koja imaju prihode iz inozemstva već su primila pozive da plate porez retroaktivno i to po obrascu koji je tek nedavno objavljen.

Porezna uprava je sama priznala da nije imala rješenje za ovaj problem godinama kada su primatelji prihoda iz inozemstva pitali na koji način da legaliziraju svoje poslovanje, a sada žele naplatiti porez retroaktivno, isklučivo zbog svoje nesposobnosti i kašnjenja u donošenju propisa i zakona. Svi već znamo da se porez može naplaćivati retroaktivno ali samo ako postoji zakon za takvu naplatu. Je li ova naplata pravno i zakonski "čista"?
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]