BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#267
POSLOVI UPRAVE
1. Izvršavanje zakona i drugih propisa – stvarna nadležnost organa uprave:
­ Federalni organi uprave nadležni su za izvršavanje:
a) federalnih zakona i dr. propisa i
b) zakona BiH – ako je to utvrđeno u samim tom zakonimu (da je za rješavanje određenih upravnih stvari nadležna Federacija) ili ukoliko BiH jedan dio svoje nadležnosti prenese na entitetet.
­ Kantonalni organi nadležni su za sprovođenje:
a) kantonalnih propisa,
b) federalnih propisa - ako je to utvrđeno zakonom Federacije ili ako je Federacija jedan dio svojih nadležnosti prenijela na kanton.
­ Gradske i općinske službe su nadležne za izvršavanje propisa koje donose gradska i općinska vijeća, za izvršavanje kantonalnih propisa ako je utvrđeno u zakonima kantona, i ako je kanton, odnosno, Federacija jedan dio svoje nadležnosti prenijela na grad, odnosno općinu.
2. Vršenje upravnog nadzora – gdje organi uprave nadziru provedbu zakona i drugih propisa, te zakonitost rada i postupanja organa uprave i institucija koje imaju javna ovlaštenja.
Postoji nekoliko vrsta upravnog nadzora:
a) nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata i
b) nadzor nad zakonitošću rada institucija - kojima su povjerena javna ovlaštenja, kao i
c) inspekcijski nadzor – gdje organi uprave:
­ ostvaruju neposredan uvid u zakonitost rada i poslovanja i postupanja preduzeća, ustanova i građana u svezi s pridržavanjem zakona i drugih propisa, te
­ podizumaju upravne i druge mjere za koje su ovlašteni zakonom, odn. propisom gradskog ili općinskog vijeća.
3. Donošenje provedbenih propisa (podzakonskih akata) – organi uprave nadležni su za donošenje provedbenih poropisa samo ako je to predviđeno zakonom iz određene oblasti.
4. Pripremanje određenih propisa i davanje preporuka – organi uprave pripremaju zakone i druge propise za oblasti za koje su obrazovani i kada o tome odluči nadležna zakonodavna ili izvršna vlast.
Prilikom izrade zakona organi uprave dužni su pribavljati odgovarajuća mišljenja, posebno:
a) ako se tim zakonim propisuje i dio nadležnosti nekih drugih organa, ili
b) ako predložena rješenja iziskuju angažiranje određenih finansijskih sredstava.
5. Davanje odgovora na pitanja zakonodavnoj vlasti – to su tzv. zastupnička pitanja u vezi s provođenjem politike i izvršavanjem zakona i dr. propisa iz svoje nadležnosti, te o stanju i problemima u oblasti za koju su osnovani
6. Praćenje stanja u oblasti za koje su ti organi osnovani
7. Obavljanje drugih poslova kada je to zakonom propisano

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]