BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By LegaForum
#4056
DOKAZIVANjE RADNOG ISKUSTVA U STRUCI
Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua

član 16 tač. a) i c)

Smatra se da kandidat koji je uz prijavni obrazac dostavio ovjerenu kopiju pisma preporuke prethodnog poslodavca u kojoj je navedeno da je isti radio u kompaniji na poslovima u skladu sa svojim akademskim zvanjem, ali bez navođenja perioda u kojem je radio u toj kompaniji, nije dokazao radno iskustvo u struci.

Obrazloženje:

"Nakon uvida u spis ovog predmeta, ovo sudsko vijeće je utvrdilo da je pravilno tuženi odlučio kada je odbio žalbu tužitelja, iz razloga što je utvrđeno da tužitelj nije dokazao radno iskustvo u struci, niti je dostavio dodatak diplomi, a što su bili uslovi propisani tekstom oglasa za radno mjesto na koje je aplicirao tužitelj. Ovo sudsko vijeće u potpunosti prihvata razloge iznesene u pobijanom rješenju, jer se isti zasnivaju na pravilno i potpuno utvrđenom činjeničnom stanju i pravilnoj primjeni materijalnog prava, pri čemu nije došlo do povrede pravila postupka.

U postupku je utvrđeno da tužitelj uz prijavni obrazac nije dostavio traženi dokaz o trajanju radnog iskustva u formi kako je to propisano. Naime, u tekstu predmetnog javnog oglasa, za poziciju stručni saradnik za pravno-organizacione poslove u rubrici posebni uslovi, između ostalih uslova traženo je da kandidat ima i jednu godinu radnog iskustva u struci. U dijelu javnog oglasa "obratiti pažnju na dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz" naznačeno je da u pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo, uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko invalidsko osiguranje, bez potvrde koja razrješava šifre zanimanja iz uvjerenja, ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i druge ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa, jer dokazuju početak radnog odnosa, a ne i kontinuitet istog, rješenja o prestanku radnog odnosa i slično, budući da navedeno ne može biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Također, navedeno je da se ne dostavljaju dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja. Na kraju javnog oglasa se navodi da se nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće uzimati u razmatranje. U zapisniku sa sjednice Komisije za izbor kandidata, je navedeno da će se predmetni javni oglas sprovoditi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH" broj: 96/07 do 103/12) i u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju Javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua ("Službeni glasnik BiH" broj: 63/16 do 21/17 - u daljem tekstu Pravilnik).

Iz podataka u spisu i obrazlolenja osporenog rješenja, proizilazi da je prijava tužitelja na apliciranu poziciju odbačena iz razloga što nije dokazano radno iskustvo, kako je to traženo tekstom oglasa u rubrici posebni uslovi, gdje je navedeno između ostalog, kao uslov za prijavu, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci. Tuženi je uvidom u prijavu, odnosno pismenu preporuku izdatu od S. S. B. L. broj:... od 14. 7. 2017. godine utvrdio da tužitelj nije dokazao radno iskustvo, iz razloga što nije naveden period u kojem je kandidat radio, a što je propisano članom 16. Pravilnika. Ovakva odluka tuženog, po shvatanju ovog vijeća je pravilna. Naime, uvidom u spis je utvrđeno da je tužitelj uz prijavni obrazac dostavio ovjerenu kopiju Pisma preporuke izdatu od S. S. B. L., u kojoj je navedeno da je isti radio u kompaniji, na poslovima u skladu sa svojim akademskim zvanjem, te uopšte nije naveden period u kojem je tužitelj radio u toj kompaniji.

Članom 16. Pravilnika je propisano da se kao dokaz o radnom iskustvu mogu dostaviti: a) potvrde ili uvjerenja poslodavca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti precizna i detaljna, odnosno na kojima trebaju biti podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta, jesu li to poslovi visoke stručne spreme /visokog obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, navesti jasno precizan period radnog angažiranja na radnim zadacima, b) uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i koliko dugo i c) pismo preporuke ili druga slična isprava ukoliko sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja iz stava 1. tačka a) ovog člana. Imajući u vidu navedenu odredbu Pravilnika, jasno je da tužitelj nije dostavio dokaz o radnom iskustvu sadržaja kako je to propisano, odnosno pismo preporuke koje je tužitelj priložio uz prijavu na javni oglas nije sadržavalo sve elemente potvrde ili uvjerenja kako je to propisano članom 16. stav 1. tačka a) Pravilnika. Navedeno iz razloga, sto se iz dostavljenog Pisma preporuke ne može utvrditi u kojem je periodu tužitelj bio angažovan, period uopšte nije naveden, niti je vidljivo kada je radno iskustvo započeto, ni kada je okončano."(Presuda Suda BiH, S1 3 U 027385 18 U od 9.10.2019. godine)
By anne27
#4224
Pozz
Mozete li mi pojasniti koji dokument se smatra dokazom :radnog iskustva u struci i zanimanju
za medicinske seste, sa samo odradenim pripravnickim stazom i da li se pripravnicki staz u trajanju od 6 mjeseci smatra radnim iskustvom u nasoj profesiji
Hvala

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]