BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#274
BRISANJE OSUDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE

Član 125. KZ FBiH - Brisanje osude
(1) Osuda kojom je učinitelju krivičnog djela izrečena sudska opomena ili je oslobođen kazne briše se iz krivične evidencije ako osuđenik u roku od 1 godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.
(2) Uvjetna osuda briše se iz krivične evidencije po proteku roka od 1 godine od dana prestanka vremena provjeravanja ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.
(3) Osuda na novčanu kaznu briše se iz krivične evidencije po proteku roka od 3 godine od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.
(4) Osuda na kaznu zatvora do 1e godine i na kaznu maloljetničkog zatvora do 1 godine briše se iz krivične evidencije po proteku roka od 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.
(5) Sud može, na molbu osuđenog, odrediti da se briše iz krivične evidencije osuda na kaznu zatvora od jedne do 3 godine ako je protekao rok od 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, a za to vrijeme osuđeni nije učinio novo krivično djelo. Prilikom odlučivanja o brisanju osude sud će voditi računa o ponašanju osuđenog poslije izdržane kazne, o prirodi krivičnog djela i o drugim okolnostima koje mogu biti od značenja za ocjenu o opravdanosti brisanja osude.
(6) Osuda se ne može brisati iz krivične evidencije dok traje primjena sigurnosne mjere.
(7) Ako je u toku roka za brisanje osude osuđeniku izrečena kazna zatvora preko 3 godine, neće se brisati ni ranija ni kasnija osuda.
(8) Više osuda iste osobe mogu se brisati iz krivične evidencije samo istovremeno i to samo ako postoje uvjeti za brisanje svake od tih osuda.

Zavisno od toga o kojoj se osudi radi, ona će se iz kaznene evidencije izbrisati pod slijedećim uslovima i rokovima:
1) sudska opomena ili osuda kojom je učinitelj oslobođen kazne – briše se ako osuđenik u roku od 1 godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.
2) uslovna osuda – briše se ako po proteku roka od 1 godine od dana prestanka vremena provjeravanja osuđenik ne učini novo krivično djelo.
3) osuda na novčanu kaznu – briše se iz krivične evidencije po proteku roka od tri godine od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.
4) osuda na kaznu zatvora do 1 godine i na kaznu maloljetničkog zatvora do jedne godine – briše se po proteku roka od 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.
5) osuda na kaznu zatvora od 1 do 3 godine – ovdje sud može, na molbu osuđenog, odrediti da se izbriše ako je protekao rok od 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, a za to vrijeme osuđeni nije učinio novo krivično djelo. Prilikom odlučivanja o brisanju osude sud će voditi računa o ponašanju osuđenog poslije izdržane kazne, o prirodi krivičnog djela i o drugim okolnostima koje mogu biti od značenja za ocjenu o opravdanosti brisanja osude.

Ako je u toku roka za brisanje osude osuđeniku izrečena kazna zatvora preko tri godine, neće se brisati ni ranija ni kasnija osuda. Dakle, osuda na kazna zatvora preko 3 godine se ne briše!

Osuda se ne može brisati iz krivične evidencije za vrijeme trajanja mjera bezbjednosti.

Više osuda iste osobe mogu se brisati iz krivične evidencije samo istovremeno i to samo ako postoje uslovi za brisanje svake od tih osuda.

Ako je kazna izmjenjena amnestijom ili pomilovanjem, za brisanje nije bitna ta nova kazna, već ona iz pravosnažne presude.

Postupak brisanja osude propisan je u ZKP-u. Osude briše po službenoj dužnosti organ unutrašnjih poslova nadležan za vođenje kaznene evidencije. Ako taj organ ne donese rješenje o brisanju osude, osuđeno lice može podnijeti molbu sudu koji je donio odluku u prvom stepenu.

Kada je osuda brisana, u uvjerenju koje se izdaje građanima ta osuda se ne smije pominjati.

Kod ovog instituta ima puno tehničkih operacija koje su propisana ZKP-om.

http://www.webdesignstudio.ba

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federa[…]

Produzenje roka za verifikaciju stare devizne sted[…]

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federa[…]

Zemljisne knjige Republike Srpske Dr. sc. Ha[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja