BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#387
ZAPISNIK O PRETRESANJU I ODUZIMANJE PREDMETA

­ O svakom pretresanju stana, prostorije ili osobe sastavit će se zapisnik koji potpisuje :
a) osoba kod koje se ili na kojoj se vrši pretresanje i
b) osobe čija je prisutnost obavezna.
- Prilikom vršenja pretresanja oduzet će se privremeno samo oni predmeti i isprave koji su u vezi sa svrhom pretresanja. U zapisnik će se unijeti i tačno opisati predmeti i isprave koje se oduzimaju, a to će se naznačiti i u potvrdi o oduzimanju predmeta koja će se odmah uručiti osobi kojoj su predmeti, odnosno isprave oduzete.
- Ako se pri pretresanju stana, prostorije, odnosno osobe nađu predmeti koji nemaju veze s krivičnim djelom zbog kojeg je izdata naredba za pretresanje, ali upućuju na drugo krivično djelo, oni će se opisati u zapisniku i privremeno oduzeti. O tome će se obavijestiti tužilac. Ti će se predmeti odmah vratiti ako tužilac ustanovi da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka, a ne postoji neki drugi zakonski osnov po kojem bi se ti predmeti imali oduzeti.
- Nakon privremenog oduzimanja predmeta na osnovu naredbe za pretres, osl. će napisati i potpisati potvrdu u kojoj će navesti oduzete predmete i naziv suda koji je izdao naredbu.
- Nakon oduzimanja predmeta na osnovu naredbe za pretresanje, osl. mora, bez odlaganja, vratiti sudu naredbu i predati predmete i spisak oduzetih predmeta.
- Nakon prijema stvari oduzetih na osnovu naredbe za pretresanje, sud će zadržati predmete pod nadzorom suda do daljnje odluke ili odrediti da predmeti ostanu pod nadzorom podnositelja zahtjeva.

https://www.advokat.attorney

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]