BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4324
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske


Član 1.

U Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 41/18 i 35/20), u članu 27. stav 5. briše se.

Član 2.

U članu 31. u stavu 1. u tački 2) poslije riječi: „umjetnička“ dodaju se riječi: „– muzička, baletska, likovna“.
Poslije stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
„(6) Nastavni program za nastavni predmet vjeronauka donosi ministar na prijedlog nadležnog organa odgovarajuće crkve ili vjerske zajednice.“

Član 3.

U članu 42. u stavu 2. broj: „13“ zamjenjuje se brojem: „14“, a poslije tačke 12) dodaje se nova tačka 13) koja glasi:
„13) kultura i umjetnost,“.
Dosadašnja tačka 13) postaje tačka 14).

Član 4.

U članu 44. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Praktična nastava iz stava 3. ovog člana može se realizovati kod poslodavca najmanje u obimu od 25% od ukupnog obima časova praktične nastave.“
Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, u jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoji mogućnost izvođenja praktične nastave kod poslodavca, praktična nastava se izvodi u kabinetima praktične nastave, školskim radionicama ili drugim objektima opremljenim za nastavu u skladu sa odgovarajućim normativima.“
„(6) Za učenika sa smetnjama u razvoju u okviru praktične nastave obezbjeđuje se prilagođavanje radnog mjesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu oštećenja, odnosno smetnje.“

Član 5.

Član 45. mijenja se i glasi:
„(1) Izvođenje dualnog sistema obrazovanja i praktične nastave kod poslodavaca zasniva se na sljedećim principima:
1) stručnosti, a to podrazumijeva da su utvrđeni minimalni zahtjevi u smislu kadra, opreme, prostora i drugih uslova, u skladu sa nastavnim planom i programom, koje su poslodavci obavezni da ispunjavaju radi angažovanja u praktičnoj nastavi,
2) zakonitosti, a to podrazumijeva da poslodavcu koji se angažuje u praktičnoj nastavi nije pravosnažno izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti,
3) zaštite i bezbjednosti učenika, a to podrazumijeva da zaposleni kod poslodavca koji učestvuju u praktičnoj nastavi nisu osuđivani za krivična djela protiv života i tijela, krivična djela protiv polnog integriteta, krivična djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta,
4) pravo izbora, a to podrazumijeva da učenici za obavljanje praktične nastave mogu slobodno da izaberu između škole ili jednog ili više poslodavaca koji ispunjavaju zahtjeve za obavljanje praktične nastave, uz saglasnost škole.
(2) Ministarstvo, Privredna komora i RPZ uspostavljaju institucionalno partnerstvo i saradnju u cilju sprovođenja dualnog sistema obrazovanja.
(3) Oblici, postupci, uslovi, period trajanja i bezbjednost učenika za izvođenje dualnog sistema obrazovanja i praktične nastave iz stava 1. ovog člana regulišu se ugovorom.
(4) Ako stručno obrazovanje izvodi škola, a dio praktičnog obrazovanja izvodi poslodavac, međusobna prava i obaveze između škole i poslodavca, kao i prava i obaveze učenika, uređuju se ugovorom o nastavi.
(5) Ugovor iz stava 3. ovog člana zaključuju direktor škole i poslodavac.
(6) Provjeru ispunjenosti uslova za obrazovanje učenika kod poslodavaca vrši Privredna komora.
(7) Uslove i način provjere ispunjenosti uslova iz stava 6. ovog člana propisuje Privredna komora.
(8) Ugovor iz stava 3. ovog člana može biti:
1) ugovor između škole i poslodavca,
2) pojedinačni ugovor između poslodavca i roditelja učenika i škole.
(9) Na osnovu principa prava izbora, učenik može:
1) pohađati praktičnu nastavu kod poslodavca sa kojim je škola zaključila ugovor o praktičnoj nastavi ili
2) zaključiti pojedinačni ugovor o praktičnoj nastavi sa poslodavcem sa kojim škola nije zaključila ugovor, uz saglasnost škole.
(10) Škola vodi evidenciju o zaključenim ugovorima iz stava 3. ovog člana.
(11) Škola može izvoditi praktičnu nastavu u cjelini ili teorijski dio u školi, a praktično obrazovanje ili dio praktičnog obrazovanja kod poslodavca.
(12) Registar ugovora o obrazovanju učenika kod poslodavaca vodi Privredna komora.
(13) Poslodavac je dužan da Privrednoj komori dostavi ugovor o obrazovanju učenika kod poslodavca, u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora, radi upisa u registar ugovora.
(14) Obim praktičnog obrazovanja kod poslodavca određuje se nastavnim planom i programom.
(15) Učenik koji obavlja praktično obrazovanje ili dio praktičnog obrazovanja kod poslodavca ima mentora, kojeg je odredio poslodavac da realizuje praktičnu nastavu.
(16) Mentor je lice koja je u radnom odnosu kod poslodavca i ima položen ispit za mentora, koji se polaže u Privrednoj komori.
(17) Obuku mentora sprovodi Privredna komora po programima koje propisuje RPZ.“


Član 6.

U članu 49. u stavu 2. u tački 3) riječi: „praktična nastava i“ brišu se.
U tački 8) tačka se zamjenjuje zapetom i dodaje se nova tačka 9) koja glasi:
„9) projektna nastava.“
Poslije stava 11. dodaje se novi stav 12. koji glasi:
„(12) Projektna nastava je iskustveno i kooperativno učenje usmjereno na razvijanje viših kognitivnih sposobnosti i vještina, socijalnih vještina i vrijednosti, pri čemu se akcenat stavlja na planiranje i izradu projekta, nastavni proces se organizuje u cilju realizacije projekta, a proizvod se javno prezentuje.“
Dosadašnji stav 12. postaje stav 13.

Član 7.

U članu 58. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Troškovi za organizovanje obrazovno-vaspitnog rada iz stava 1. ovog člana obezbjeđuju se iz sredstava ustanove, odnosno vaspitno-popravnog doma, u skladu sa propisom kojim se reguliše izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 8.

U članu 59. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Udžbenici se objavljuju u katalogu udžbenika za određenu školsku godinu.“
Stav 12. mijenja se i glasi:
„(12) Ministar donosi Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika za srednju školu.“

Član 9.

U članu 62. poslije stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
„(6) Upis učenika može se vršiti i elektronskim putem.“

Član 10.

U članu 73. u stavu 5. riječ: „ili“ zamjenjuje se riječju: „i“.

Član 11.

U članu 83. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Na osnovu odluke nastavničkog vijeća o isključenju učenika iz škole, direktor škole donosi rješenje o isključenju učenika iz škole.“

Član 12.

U članu 88. stav 9. mijenja se i glasi:
„(9) Rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju može se organizovati u manjim grupama u školi ili pojedinačnim radom sa nastavnikom – defektologom.“


Član 13.

U članu 95. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Škole za učenike sa smetnjama u razvoju mogu da obavljaju djelatnost dnevnog zbrinjavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se propisuje socijalna zaštita.“
Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Cilj osnivanja ustanova iz st. 3. i 4. ovog člana je rani tretman, habilitacija, rehabilitacija, socijalizacija, obrazovanje i vaspitanje djece sa smetnjama u razvoju.“
Član 14.

U članu 105. u stavu 1. poslije riječi: „psiholog,“ dodaju se nove riječi: „koordinator praktične nastave,“.
Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Ministar, na prijedlog RPZ-a, donosi Pravilnik o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Republike Srpske.“
Ovdje i Ovo i Ovaj link
Član 15.

U članu 106. poslije stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:
„(10) Vjeroučitelji se primaju u radni odnos na osnovu ovog zakona i uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležne crkve ili vjerske zajednice.“

Član 16.

Član 112. mijenja se i glasi:
„(1) Nakon obavljenog pripravničkog staža, pripravnik polaže stručni ispit.
(2) Pripravnik-vjeroučitelj polaže stručni ispit na osnovu programa o načinu polaganja stručnog ispita za vjeroučitelje, koji donosi nadležna vjerska zajednica.
(3) Pripravnik-računovođa polaže stručni ispit u skladu sa propisima kojima se reguliše knjigovodstveno-računovodstvena oblast.
(4) Stručni ispit iz stava 2. ovog člana sastoji se iz praktičnog i usmenog dijela ispita.
(5) Praktični dio stručnog ispita pripravnik polaže u školi iz člana 111. stav 11. ovog zakona, a usmeni dio stručnog ispita u Ministarstvu.
(6) Izuzetno od stava 6. ovog člana, pripravnik-vjeroučitelj usmeni dio ispita polaže u visokoškolskoj ustanovi u kojoj se stiču zvanja potrebna za obavljanje tih poslova, a koju odredi nadležna vjerska zajednica.
(7) Ministar donosi rješenje kojim se utvrđuje visina naknade za polaganje stručnog ispita u iznosu od 80% najniže plate nakon oporezivanja u Republici za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi prijava.
(8) U slučaju da kandidat ne položi usmeni dio ispita, upućuje se na popravni iz tog dijela ispita.
(9) U slučaju iz stava 8. ovog člana ministar rješenjem utvrđuje visinu naknade za polaganje popravnog ispita u iznosu od 40% najniže plate nakon oporezivanja u Republici za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi prijava.
(10) Ministar rješenjem imenuje komisiju za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) i utvrđuje visinu naknade članovima Komisije koji nisu zaposleni u Ministarstvu, a koja iznosi za predsjednika Komisije 10%, a za člana Komisije 5% najniže plate nakon oporezivanja u Republici za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se polaže stručni ispit.
(11) Članovi Komisije iz reda zaposlenih u Ministarstvu i RPZ-u nemaju pravo na novčanu naknadu za učešće u radu Komisije.
(12) Troškove prvog polaganja stručnog ispita snosi škola u kojoj je pripravnik zaposlen na neodređeno vrijeme.
(13) Lice iz člana 111. stav 8. ovog zakona samo plaća troškove polaganja stručnog ispita.
(14) Polaganje stručnog ispita obavlja se u više ispitnih rokova.
(15) Ministar, u skladu sa brojem prijavljenih kandidata unutar ispitnih rokova, donosi rješenje kojim određuje datum za polaganje praktičnog, usmenog i pismenog dijela stručnog ispita.
(16) Bračni supružnik i djeca poginulog ili nestalog borca Republike, te lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti, a čiji status se dokazuje uvjerenjem nadležnih organa Republike oslobađaju se plaćanja naknade iz st. 8. i 10. ovog člana.
(17) Rješenje o oslobađanju plaćanja naknade za polaganje stručnog ispita donosi ministar, na zahtjev kandidata.
(18) Pripravnik-nastavnik, pripravnik-stručni saradnik i pripravnik-sekretar polažu stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u srednjoj školi, koji donosi ministar.“

Član 17.

Poslije člana 119. dodaje se novi član 119a. koji glasi:
„Član 119a.

(1) Za izuzetne rezultate i zalaganje u radu na razvijanju učeničkih znanja, sposobnosti i talenata, podsticanju kritičkog razmišljanja, istraživanja, većeg zalaganja i interesovanja učenika s ciljem postizanja boljih rezultata, primjenu raznovrsnih i savremenih inovativnih metoda u obrazovno-vaspitnom radu, te za doprinos kvalitetnijem obrazovanju i vaspitanju u Republici, nastavnici mogu biti nagrađeni Svetosavskom nagradom.
(2) Izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade vrši se putem javnog poziva, koji raspisuje Ministarstvo.
(3) Javni poziv se objavljuje u decembru tekuće godine i otvoren je za dostavljanje prijava kandidata, najmanje 15 dana od dana objavljivanja.
(4) Ministar rješenjem imenuje Komisiju za dodjelu Svetosavske nagrade.
(5) Uslovi koje kandidat obavezno ispunjava prilikom prijavljivanja na javni poziv za dodjelu Svetosavske nagrade su:
1) da je u radnom odnosu u školi u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada,
2) da ima najmanje 15 godina radnog staža na mjestu nastavnika.
(6) Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade su:
1) osvojeno prvo mjesto na republičkom takmičenju u prethodnoj školskoj godini, koji je pripremao taj nastavnik,
2) inovativnost i kreativnost u radu nastavnika, primjena raznovrsnih i savremenih inovativnih metoda i tehnologija u obrazovno-vaspitnom radu,
3) doprinos nastavnika unapređivanju kvaliteta rada ustanove u nastavi i vannastavnim aktivnostima.
(7) Kriterijum iz stava 6. tačka 1) ovog člana ne odnosi se na nastavnike za čiji predmet nije organizovano republičko takmičenje u prethodnoj školskoj godini.
(8) Komisija iz stava 4. ovog člana predlaže ministru da se Svetosavska nagrada dodijeli nastavniku koji ispunjava uslove i kriterijume propisane st. 5. i 6. ovog člana.
(9) Dobitniku Svetosavske nagrade ministar dodjeljuje povelju i novčanu nagradu.
(10) Novčana nagrada iz stava 9. ovog člana dodjeljuje se u visini prosječne mjesečne plate nakon oporezivanja isplaćene nastavniku u Republici, u prethodnom mjesecu prije dodjeljivanja nagrade.
(11) Ministar donosi Pravilnik o postupku za dodjeljivanje Svetosavske nagrade.“

Član 18.

U članu 123. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Nastavniku radni odnos u školi može da prestane na kraju nastave u polugodištu u toku kojeg ispunjava uslove za odlazak u penziju.“

Član 19.

U članu 134. u stavu 1. tačka 17) mijenja se i glasi:
„17) škola ne izda svim nastavnicima rješenje o 40-časovnoj radnoj sedmici i ako se nastavnicima svakog mjeseca ne dostavlja obračunski list za platu,″.

Član 20.

U članu 135. poslije stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:
„(8) Pomoćnik direktora se imenuje na mandat koji ne može biti duži od mandata direktora koji ga je imenovao.“

Član 21.

U članu 150. u stavu 2. u tački 5) tačka se zamjenjuje zapetom i dodaje se nova tačka 6) koja glasi:
„6) registar uz matičnu knjigu.“
Poslije stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7. koji glase:
„(6) Pedagoška dokumentacija i evidencija u školi vodi se u pisanom i elektronskom obliku (za škole koje imaju implementiran jedinstven informacioni sistem Ministarstva – eDnevnik).
(7) U slučaju pogrešnog ili naknadnog upisa podataka u elektronsku dokumentaciju i evidenciju, ispravku vrši predmetni nastavnik ili odjeljenjski starješina na osnovu odobrenja direktora i uz pogrešan podatak se evidentira posebna napomena koja sadrži datum izmjene, ime i prezime lica koje je vršilo izmjenu i prepravljeni podatak.“


Član 22.

U članu 166. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Ministar, na prijedlog RPZ-a, donosi Pravilnik o postupku sprovođenja stručno-pedagoškog nadzora.“

Član 23.

U članu 167. u stavu 3. poslije riječi: „stav 1. ovog zakona“ dodaju se zapeta i riječi: „kao i nad radom aktiva direktora,“.

Član 24.

U članu 171. poslije stava 4. dodaju se novi st. 5, 6. i 7. koji glase:
„(5) Direktor škole imenovan na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, br. 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), po prestanku obavljanja dužnosti direktora, vraća se u onu školu na radno mjesto na kojem je bio prije imenovanja za direktora.
(6) Ako nema slobodnog radnog mjesta jer je u vrijeme vršenja mandata direktora na njegovo prethodno radno mjesto primljen drugi radnik ili je radno mjesto ukinuto, lice iz stava 5. ovog člana raspoređuje se na mjesto koje odgovara njegovom nivou obrazovanja i stručnom zvanju u određenoj oblasti u istoj ili drugoj školi, u skladu sa članom 107. stav 1. ovog zakona.
(7) Ako nema slobodnog radnog mjesta u istoj ili drugoj školi, lice iz stava 5. ovog člana ostaje neraspoređeno i ostvaruje pravo na platu u visini koju je ostvarilo za mjesec koji je prethodio mjesecu u kojem mu je prestala dužnost, a najduže šest mjeseci, nakon čega mu prestaje radni odnos.“

Član 25.

U članu 173. tačka 2) briše se.
Dosadašnje t. od 3) do 28) postaju t. od 2) do 27).


Član 26.

Poslije člana 173. dodaje se novi član 173a. koji glasi:
„Član 173a.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika za srednju školu (član 59. stav 12),
2) Pravilnik o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Republike Srpske (član 105. stav 5),
3) Pravilnik o postupku za dodjeljivanje Svetosavske nagrade (član 119a. stav 11).
4) Pravilnik o postupku sprovođenja stručno-pedagoškog nadzora (član 166. stav 4).“


Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-576/20 PREDSJEDNIK
Datum: 18. jun 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]