BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#504
ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS

Ako je podnesena žalba samo u korist optuženog, presuda se ne smije izmijeniti na njegovu štetu.
Ovo podrazumijeva i slučajeve i ako je tužitelj izjavio žalbu ali samo npr zbog odluke o kazni pa dođe do ukidanja presude onda nakon donošenja presude u ponovljenom postupku tužitelj može izjaviti žalbu samo zbog odluke o kazni.
Jednom ukinuta presuda po žalbi optuženog uslovljava zabranu reformatio in peius i više presuda ne može izmijeniti na njegovu štetu.

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja