BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#240
Vrste kazni

Član 41. ZKP FBiH - Vrste kazni
Počinitelju krivičnog djela koji je kriv mogu se izreći:
1. kazna zatvora;
2. kazna dugotrajnog zatvora
3. novčana kazna.
(2) Kazna zatvora može se izreći samo kao glavna kazna.
(3) Novčana kazna može se izreći i kao glavna i kao sporedna kazna.
(4) Ako je za jedno krivično djelo propisano više kazni, samo se jedna može izreći kao glavna.
(5) Za krivična djela učinjena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna može se izreći i kad nije propisana zakonom, ili kad je zakonom propisano da će se učinitelj kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.

Glavne kazne su one kazne koje su takvog karaktera da se samo njihovom primjenom u cijelosti može ostvariti svrha kažnjavanja.
Sporedne kazne su one kazne kojima se ne može u potpunosti postiči svrha kažnjavanja i koje se mogu izricati samo uz glavnu kaznu, a da bi se pojačalo i dopunilo svojstvo glavne kazne. Ako se novčana izriče kao glavna, onda se uvijek izriče kao jedina kazna.

Kazne su: zatvor (i dugotrajni zatvor), maloljetnički zatvor i novčana kazna.
- Zatvor i maloljetički zatvor su uvijek glavne kazne.
- Novčana kazna može biti i glavna i sporedna.
- Kada je za krivično djelo propisano više kazni, samo jedna se može izreći kao glavna.
- Kod krivičnih djela iz koristoljublja novčana kazna se može izreći uz kaznu zatvora i kad nije izričito propisana za to krivično djelo.

http://www.epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]