BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#222
Vrijeme izvršenja (učinjenja) krivičnog djela

Krivično djelo je učinjeno u vrijeme kada je učinitelj radio ili bio dužan raditi, bez obzira na to kad je posljedica činjenja ili nečinjenja nastupila.

Vrijeme izvršenja krivičnog djela značajno je:
1) radi utvrđivana uzrasta učinioca tj. da li je u pitanju maloljetnik ili punoljetno lice, a što je značajno radi utvrđivanja uračunljivosti učinioca;
2) radi primjene zakona na učinioca, kako odredbi materijalnopravnog, tako i procesnopravnog karaktera.
3) radi utvrđivanja zastarjelosti krivičnog gonjenja;
4) radi utvrđivanja starosti oštećenog, kod krivičnih djela gdje je uzrast oštećenog elemenat bića krivičnog djela; npr. kod krivičnog djela vanbračna zajednica sa maljoljetnim lice, zavođenje, obljuba nad maloljetnim licem, zlostavljanje ili napuštanje maloljetnog lica.
5) kod nekih krivičnih djela vrijeme je elemenat bića krivičnog djela. npr. djelo izvršeno za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, za vrijeme epidemije i sl.
- Kad se ne može precizno utvrditi vrijeme, uzima se ono koje je najpovoljnije za učinioca.
- Ako se djelo sastoji od različitih djelatnosti, a čine jednu radnju – uzima se ono vrijeme kada je učinjena posljednja radnja (kumulativne radnje).
- Produženo djelo – uzima se vrijeme svake izvršene radnje u sastavu kriv. djela. Zastara je od zadnjeg.

http://bosna-forum.eu

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. protiv Poljske &nda[…]

Akdeniz i drugi protiv Turske

Akdeniz i drugi protiv Turske privremena zabr[…]

Kerestecioğlu Demir protiv Turske – uki[…]

Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja