BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#480
VEZANOST PRESUDE ZA OPTUŽBU

U zakonu je predviđeno da se presuda može odnositi:
- samo na osobu koja je optužena (SUBJEKTIVNI IDENTITET) i
- samo na djelo koje je predmet optužbe sadržane u potvrđenoj optužnici, odnosno na glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici (OBJEKTIVNI IDENTITET).
Dakle, mora postojati objektivni i subjektivni identitet između presude i optužnice, a što je u skladu sa načelom akuzatornosti (tužilac u optužnici određuje protiv koje osobe se treba voditi krivični postupak i za koje djelo).

U pogledu PRAVNOG IDENTITETA između presude i optužnice, jasno je da isti ne mora postojati jer je u zakonu izričito navedeno da sud nije vezan za prijedloge tužioca iz optužnice u pogledu pravne ocjene djela. Ovo znači da sud ne mora prihvatiti pravnu kvalifikaciju djela iz optužnice, već činjenični opis djela može pravno kvalifikovati na način koji smatra ispravnim. Npr. ako je neke radnje iz optužbe tužilac pravno kvalifikovao kao krivično djelo teške krađe, sud može na osnovu ocjene činjeničnog opisa djela zaključiti da se radi o kriv. djelu krađe i dosljedno tome izvršiti prekvalifikaciju djela.


Zahvaljujući obaveznosti postojanja subjektivnog identiteta - sud presudom može obuhvatiti samo onu osobu koja je optužena. Ukoliko se u toku glavnog pretresa pojavi sumnja da je neka druga (a ne optužena) osoba izvršila određeno krivično djelo, sud će donijeti oslobađajuću presudu. Istovremeno, sud ne bi mogao donijeti presudu kojom bi oglasio krivom tu drugu osobu, jer ona nije obuhvaćena optužnim aktom.

Objektivni identitet između optužbe i presude je posljedica akuzatorskog ili optužnog principa. Zbog objektivnog identiteta između optužbe i presude, sud u presudi mora riješiti predmet tužiočevog zahtjeva i istovremeno ne smije prekoračiti njegove granice. Dakle, identitet optužbe i presude mora postojati:
- u obimu (presuda mora obuhvatiti i riješiti predmet optužbe u cjelini, tj. sve tačke u potvrđenoj, odn. na glavnom pretresu izmijenjenoj optužnici)
- u sadržaju (presuda se mora odnositi na konačan sadržaj optužnice, tj. na ono što je obuhvaćeno potvrđenom, odn. na gl. pretresu izmijenjenom optužnicom).
Postupajući suprotno, sud bi učinio bitnu povredu odredaba kriv. postupka i presuda će se ukinuti, ako u tom smislu bude izjavljena žalba.

Postavlja se pitanje šta sud u činjeničnom opisu djela optužbe može izmijeniti a da ne povrijedi objektivni identitet presude i optužbe. To su one situacije kada tužilac propusti da izmijeni neke činjenice i okolnosti koje je trebao izmijeniti pa sud dođe u situaciju da to uradi.
U ovim slučajevima, sud može:
a) mijenjati one činjenice i okolnosti koje ne predstavljaju konstitutivna obilježja krivičnog djela (npr. umjesto činjenica i okolnosti obijanja kod krivičnog djela teške krađe može navesti činjenice i okolnosti koje predstavljaju provaljivanje kod krivičnog djela teška krađe),
b) u činjenični opis djela unijeti neke privilegirajuće elemente npr. tako da se djelo može kvlifikovati kao krivično djelo krađe umjesto krivičnog djela teške krađe.
Nasuprot tome, sud u činjenični opis nikad ne može unijeti kvalifikatorne okolnosti i dovesti optuženog u teži položaj od onoga u kome je bio. Ako bi to uradio, to bi predstavljalo bitnu povredu odredaba kriv. postupka. Npr. ako se radi o optužnici za kriv. djelo krađe, sud ne može dodavati činjenice i okolnosti koje bi to djelo kvalifikovale kao kriv. djelo teške krađe. Obrnuta situacija je moguća, odn. da sud iz činjeničnog opisa djela iz optužnice ispusti kvalifikatorne okolnosti zbog kojih je djelo pravno ocjenjeno kao kriv. djelo teške krađe. Sud ovo može uraditi pod uslovom da ustanovi da takve okolnosti nisu dokazane, te djelo kvalifikovati kao kriv. djelo krađe. U suprotnom, ako sud povrijedi objektivni identitet presude i optužnice, radiće se o prekoračenju optužnice, što čini bitnu povredu odredaba kriv. postupka.

U postupku prema maloljetnicima identitet između presude i optužbe rješava se na način da je sudija za maloljetnike ovlašten da i bez prijedloga tužioca donese odluku na osnovu činjeničnog stanja koje je izmijenjeno na glavnom pretresu (čl. 385. st. 4. ZKP FBiH).


http://www.forum-bosanskog-naroda.de
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]