BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#3305
UTVRĐIVANjE NABAVNE VRIJEDNOSTI AKCIJA KOJE SU STEČENE PUTEM VIŠE NABAVKI
Zakon o porezu na dohodak

član 39 st. 6 i 9

Prilikom utvrđivanja nabavne vrijednosti akcija, koje su stečene sukcesivno, putem više nabavki i isplata u dividendnim akcijama, nabavnom cijenom smatra se prosječna ponderisana cijena, gdje se kao ponder u obzir uzima ukupan broj stečenih akcija, dok se za akcije koje su stečene putem isplate dividende, nabavnom cijenom smatra nominalna vrijednost istih, ukoliko je isplata dividende izvršena po nominalnoj cijeni.

"Mišljenje u vezi utvrđivanja nabavne vrijednosti akcija (u poreske svrhe), koje su stečene putem više nabavki. Fizičko lice je steklo akcije banke sa učešćem od 2,4% u kapitalu. Akcije su stečene kupovinom u 2016. godini, putem dva odvojena bloka i u 2017. godini putem berzanskog posrednika. Takođe, banka je u toku 2016, 2017 i 2018. godine svojim akcionarima vršila isplatu dividende u akcijama.Postavlja se pitanje načina utvrđivanja nabavne vrijednosti, vezano za član 39. stav 5-9. Zakona o porezu na dohodak odnosno:

- za akcije kupljene preko brokerske kuće; Da li se njihova vrijednost utvrđuje kao proizvod broja kupljenih akcija i njihove nominalne cijene ili se u troškove uključuje bankarska provizija od 0,3 % za izvršen posao?

- Za akcije stečene putem isplate dividende; Da li je to proizvod broja stečenih (pripisanih) akcija i njihove nominalne cijene od 1 KM i da li je uvjerenje izdato od strane banke dovoljan dokument za utvrđivanje troška nabavne vrijednosti?

Članom 36. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr. i 66/2018 - dalje: Zakon) propisano je da kapitalni dobitak predstavlja pozitivnu razliku između prodajne cijene prava i imovine i njene nabavne vrijednosti, kojeg obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom sa ili bez naknade investicione imovine izuzev obveznica emitovanih za izmirenje ratne štete prilikom prvog prometa. Članom 38. stav 1. Zakona propisano je da se u svrhu određivanja kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka prodajnom cijenom smatra ugovorena cijena, odnosno tržišna cijena koju utvrđuje Poreska uprava, ako ocjeni da je ugovorna cijena niža od tržišne, a članom 39. stav 1. istog zakona propisano je da se u svrhu određivanja kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka, nabavnom cijenom smatra cijena po kojoj je obveznik stekao pravo ili imovinu.

Članom 39. stav 6. Zakona propisano je da nabavna cijena pojedinačnih hartija od vrijednosti se izračunava kao ponderisana aritmetička sredina svih nabavki te hartije od vrijednosti za svakog poreskog obveznika, u periodu za koji se izračunava nabavna cijena. Stavom 7. u istom članu Zakona propisano je da za sve hartije od vrijednosti koje su registrovane u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka poreski obveznik nabavnu cijenu hartije od vrijednosti iz stava 5. ovog člana dokumentuje odgovarajućim izvještajem iz Centralnog registra.

Shodno navedenom, prilikom utvrđivanja nabavne vrijednosti akcija, koje su stečene sukcesivno, putem više nabavki i isplata u dividendnim akcijama, nabavnom cijenom smatra se prosječna ponderisana cijena, gdje se kao ponder u obzir uzima ukupan broj stečenih akcija. Na ovaj način se vrijednost svih nabavki i drugih sticanja akcija ponderiše sa brojem tako stečenih akcija. Za akcije koje su stečene putem isplate dividende, nabavnom cijenom smatra se nominalna vrijednosti istih, ukoliko je isplata dividende izvršena po nominalnoj cijeni (1 KM za akciju).

Zakonom nije propisano da se troškovi brokerske provizije priznaju kao dio nabavne vrijednosti akcija, te se isti ne priznaju prilikom utvrđivanja poreske osnovice, odnosno kapitalnog dobitka kod prodaje navedenih akcija."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-705/19 od 25.3.2019. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]