BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#2805
Ustupanje ugovora

Uslovi ustupanja
Član 145

(1) Svaka strana u dvostranom ugovoru mode, ako na to pristane druga strana, ustupiti ugovor nekom trećem licu, koje time postaje nosilac svih njenih prava i obaveza iz tog ugovora.

(2) Ustupanjem ugovora ugovorni odnos između ustupioca i druge strane prelazi na prijemnika i drugu stranu u času kad je druga strana pristala na ustupanje, a ako je druga strana dala svoj pristanak unapred, u času kad je obaveštena o ustupanju.

(3) Pristanak na ustupanje ugovora je punovažan samo ako je dat u formi u zakonu propisanoj za ustupljeni ugovor.

(4) Odredbe o sporednim pravima u vezi sa ugovorom o preuzimanju duga shodno će se primeniti i na ustupanje ugovora.

Odgovornost ustupioca

Član 146

(1) Ustupilac odgovara prijemniku za punovažnost ustupljenog ugovora.

(2) On mu ne jemči da će druga strana ispuniti svoje obaveze iz ustupljenog ugovora, osim ako se na to naročito obavezao.

(3) On ne jemči drugoj strani da će prijemnik ispuniti obaveze iz ugovora, osim ako se na to naročito obavezao.

Prigovori


Druga strana može istaći prijemniku sve prigovore iz ustupljenog ugovora, kao i one koje ima iz drugih odnosa sa njim, ali ne i prigovore koje ima prema ustupiocu.
Bankarska garancija

BANKARSKA GARANCIJA Pojam Član 1083 (1) Bank[…]

Ugovor o kreditu

UGOVOR O KREDITU Pojam Član 1065 Ugovorom o kr[…]

Ugovor o sefu

UGOVOR O SEFU Pojam Član 1061 (1) Ugovorom o s[…]

DEPONOVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI Pojam Član 104[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja