BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#1197
Ugovor o zakupu stana u BiH

Ugovor o zakupu je dvostranoobavezni ugovor koji se zakupodavac obavezuje da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu, a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu i da po prestanku zakupa vratiti stvar neoštećenu.

Zakup je regulisan članovima 567.-599. Zakona o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89) i (“Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94), odnosno (“Službeni glasnik RS”, br. 17/93 i 3/96)

Prihodi ostvareni davanjem u zakup smatraju se dohotkom od imovine, na koji se plaća porez na dohodak po stopi od 10%. Zakupodavac je dužan da plaća porez na svoju imovinu koju posjeduje ili izdaje.

U nastavku možete pogledati i preuzeti primjer ugovora o zakupu stana:

Na osnovu člana 567. Zakona o obligacionim odnosima (“Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89) i (“Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94)

Mujo Mujić iz Sarajeva (u daljem tekstu: Zakupodavac), ulica Musala br. 69, JMB: XXXXXXXXXXXXX, broj lične karte:
i
Pero Perić iz Sarajeva (u daljem tekstu: Zakupac), ulica Marijin dvor br. 21, JMB: XXXXXXXXXXXXX, broj lične karte:

zajedno navani ugovorne strane zaključili su dana 05.08.2016. godine u Sarajevu sljedeći:

Ugovor o zakupu stana1 Član 1.
Zakupodavac daje u zakup, a Zakupci primaju u zakup u viđenom stanju dvosoban stan koji se nalazi u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića br. 5. sprat 5., oznaka 5A, koji se sastoji od 2 sobe, kuhinje i pomoćnih prostorija, ukupne površine 54 m2, Općina Novo Sarajevo, čiji je vlasnik Zakupodavac

Član 2.
Zakupac će stan koristiti isključivo za stanovanje.
Ugovorne strane su suglasne da će u stanu osim zakupca stanovati i članovi njegove porodice.

Član 3 .
Ugovorne strane su suglasne da mjesečna zakupnina za stan iznosi 300,00 KM (slovima: tristotine konvertibilnih maraka).
Zakupac će plaćati troškove za struju, vodu, telefon, grijanje, plin i sve druge komunalne troškove koje budu imali u stanu u visini stvarnih troškova.
Zakupninu iz stave 1. ovog člana Zakupac se obavezuje plaćati do 5-og dana u mjesecu za tekući mjesec, a ostale troškove iz stave 2. ovog člana po njihovom nastanku.

Član 4.
Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme od jedne godine i to od 01.02.2015. godine do 31.01.2016. godine, s mogućnošću produženja ugovorenog roka, uz pismenu saglasnost ugovornih strana.

Član 5.
Ugovorne strane su suglasne da zakupac i zakupodavac mogu otkazati ovaj Ugovor bez obrazloženja sa otkaznim rokom od 90 dana , a otkaz se daje u pisanom obliku.
U slučaju kršenja bilo koje odredbe ugovora jedna ugovorna strana može onoj strani koja krši odredbe ugovora otkazati ovaj Ugovor sa otkaznim rokom od 30 dana, a otkaz se daje u pisanom obliku sa obrazloženjem.

Član 6.
Zakupac je obavezan predati stan Zakupodavcu u stanju u kom je stan primio, slobodan od lica i stvari koje nisu od Zakupodavca, a predaju stana izvršiti narednog dana nakon
prestanka ugovora o zakupu.

Član 7.
Zakupci snose sve nastale troškove vezane za redovne popravke i održavanje koje je potrebno vršiti radi korištenja stana.
Sredstva angažovana u namjene iz prethodno stava ovog člana padaju na teret Zakupaca.

Član 8.
Zakupci nemogu zakupljeni stan ili dio stana dati drugom u zakup, bez predhodne pismene saglasnosti Zakupodavca.

Član 9.
Poreze, doprinose i druge obaveze prema subjektima kojima je obavezno vršiti plaćanje po važećim propisima po osnovu predmetnog zakupa, plaća ona ugovorna strana, koja je to obavezna platiti po važećim propisima.

Član 10.
Sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, a u vezi je sa predmetnim zakupom, ugovorne strane su se sporazumjele da isto regulišu aneksom ovog ugovora.

Član 11.
Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješenja ugovaraju nadležnost suda u
Sarajevu.

Član 12.
Ovaj ugovor je zaključen u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih Zakupodavac zadržava
3 primjerka, Poreznoj upravi – Ispostava Novo Sarajevo se uručuje 1 primjerak, a Zakupac zadržava 2 primjerka.

Član 13.
Ugovorne strane su suglasne da ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.
Sarajevo, 05.08.2016. godine


ZAKUPODAVAC: ZAKUPAC:


preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]