BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#1853
UGOVOR O PREUZIMANjU DUGA

Primjer 2Zaključen dana __________ godine u _______________ između:

1. _______________ iz _______________, ul. _______________ br. _____, matični broj: _______________, JIB: _______________, tekući račun broj: _______________ kod _______________ banke AD, koga zastupa _______________ (dalje: Preuzimalac), i

2. _______________ iz _______________, ul. _______________ br. _____, matični broj: _______________, JIB: _______________, tekući rčun broj: _______________ kod _______________ banke AD, koga zastupa: _______________ (dalje: Dužnik)Predmet ugovora

Član 1

Predmet ovog ugovora jeste preuzimanje duga koji Dužnik ima prema Povjeriocu _______________ iz _______________, ul. _______________ br. _____, matični broj: _______________, JIB: _______________, po osnovu ____________________ (npr. ugovora, fakture, presude, poravnanja - opisati osnov i vrijeme nastanka potraživanja), u iznosu od __________ KM (dalje: Dug).

Zaključenjem ovog ugovora Preuzimalac preuzima Dug kao svoj dug, dok obaveza Dužnika prestaje, danom zaključenja ovog ugovora.

Osnov zaključenja ugovora i pravno dejstvo

Član 2

Preuzimalac je Dužnikov dužnik, i to po osnovu ____________________ (npr. ugovora, fakture, presude, poravnanja - opisati osnov i vrijeme nastanka potraživanja), u iznosu od __________ KM, zbog čega prihvata da ispuni dug koji Dužnik ima prema Povjeriocu.

(Alternativa 1 za stav 1:

Preuzimalac nije Dužnikov dužnik, ali ima interes da obaveza Dužnika prema Povjeriocu bude ispunjena, zbog čega je preuzima na sebe - razlog može biti opisan i detaljno, ali ne mora.)

(Alternativa 2 za stav 1:

Preuzimalac nije Dužnikov dužnik zbog čega ispunjenjem obaveze Poveriocu stupa na mjesto Povejrioca i ima pravo da od Dužnika traži ispunjenje obaveze, s tim da rok za ispunjenje iznosi __________ dana od dana kada je Preuzimalac ispunio obavezu Povjeriocu, a obaveza Dužnika se uvećava za __________ u odnosu na obavezu koju je Dužnik imao prema Povjeriocu - preuzimanje može biti ugovoreno i bez ovog uvećanja.)

Danom zaključenja ovog ugovora Preuzimalac postaje Povjeriočev dužnik. Povjerilac ima pravo da zahtijeva ispunjenje obaveze neposredno od Preuzimaoca, dok Dužnikova obaveza prema Povjeriocu prestaje, a Dužnik nema pravo da zahtijeva od Preuzimaoca da ispuni obavezu Poveriocu.

Ako Povjerilac odbije zaključenje ovog ugovora, on ostaje na snazi između Preuzimaoca i Dužnika kao ugovor o preuzimanju ispunjenja, na osnovu koga se Preuzimalac obavezuje da ispuni obavezu onako kako je predviđeno ovim ugovorom, s tim što se Dužnikova obaveza prema Povjeriocu ne gasi sve dok Preuzimalac ne ispuni obavezu.

Sredstva obezbjeđenja

Član 3

Ugovarači saglasno konstatuju da je Potraživanje koje Poverilac ima prema Dužniku obezbijeđeno, i to _______________ od __________ koje je dao _______________, a kojim se obavezao da ____________________ (opisati sredstvo obezbjeđenja - npr. bankarskom garancijom, menicom, hipotekom sa datumom nastanka i vrijednošću na koju glasi, kao i kakav je teret zasnovan prema davaocu tog sredstva obezjđenja. Ako je davalac obezbeđenja treće lice, navesti podatke o trećem licu).

Sredstva obezbjeđenja koja je dao Dužnik, ostaju na snazi i poslije zaključenja ovog ugovora, dok se sredstva obezbjeđenja koja je dalo treće lice gase, osim ako na zahtjev Povjerioca, treće lice ne prihvati da dato sredstvo obezbjeđenja ostaje na snazi i poslije zaključenja ovog ugovora.

Ako Povjerilac prezentuje Dužniku pisanu saglasnost lica koje je dalo neko od sredstava obezbjeđenja kao garanciju ispunjenja obaveze Dužnika, Dužnik je dužan da Povjeriocu preda odgovarajuće isprave, i to: ____________________, kojima se dokazuje postojanje sredstva obezbjeđenja naplate Potraživanja, kako bi Povjerilac mogao da realizuje sredstvo obezbjeđenja, ako Preuzimalac ne ispuni svoju obavezu, osim isprava i sredstava obezbjeđenja koja se već nalaze u državini Povjerioca.

(Alternativa za član 3:

Ugovarai saglasno konstatuju da potraživanje koje Poverilac ima prema Dužniku nije obezbeđeno.)

Garancije Dužnika

Član 4

Dužnik garantuje Povjeriocu da Preuzimalac nije prezadužen u vrijeme zaključenja ovog ugovora.

Ako bi se naknadno pokazalo da je Preuzimalac, ipak, bio prezadužen u vrijeme zaključenja ovog ugovora, Dužnikova obaveza ne prestaje danom njegovog zaključenja, već ovaj ugovor proizvodi pravno dejstvo ugovora o pristupanju dugu, te Poverilac ima pravo da zahtijeva ispunjenje obaveze, bilo od Preuzimaoca, bilo od Dužnika.

Obaveza da se o zaključenju ovog ugovora obavijesti Poverilac

Član 5

Dužnik je obavezan da, u roku od __________ dana od dana zaključenja ovog ugovora, obavijesti Povjerioca da je ugovor zaključen i da zatraži njegovu saglasnost sa preuzimanjem Duga koja može biti data i potpisivanjem na samom ugovoru, ali i na drugi način u pisanom obliku.

Dužnik je dužan da u roku od __________ dana od dana zaključenja ovog ugovora obavijesti Preuzimaoca da li je Poverilac prihvatio zaključenje ovog ugovora.

Nadležnost suda

Član 6

Za slučaj spora iz ovog ugovora, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda za područje _______________.

Broj primjeraka ugovora

Član 7

Ugovor je zaključen u _____ primjerka, od kojih po _____ za svakog ugovarača.DUŽNIK
PREUZIMALAC

_______________
_______________Povjerilac _______________ iz _______________, ul. _______________ br. _____, matični broj: _______________, JIB: _______________, tekući račun broj: _______________ kod _______________ banke AD, koga zastupa: _______________ potvrđuje svojim potpisom na ovom ugovoru da je saglasan sa ovim ugovorom o preuzimanju duga.U _______________ dana __________ godine _______________

POVJERILAC_______________
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]