BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#527
SUKOB NADLEŽNOSTI

Može biti pozitivan i negativan.
Za rješavanje sukoba nadležnosti – nadležni su:
1) Vlada FBiH - ako se radi o sukobu nadležnosti između federalnih organa uprave.
2) Vrhovni sud FBiH - ako se radi o sukobu nadležnosti između:
a) federalnog i kantonalnog organa i
b) organa dva različita kantona.
c) institucija koje imaju javne ovlasti iz različitih kantona.
3) Vlada kantona - nadležna je za sukob nadležnosti između organa uprave istog kantona.
4) Kantonalni sud - ako se radi o sukobu nadležnosti između:
a) institucije sa javnim ovlaštenjima i kantonalnog organa uprave istog kantona
b) organa upravi dvije općine u jednom kantonu
5) Gradonačelnik - ako se radi o sukobu nadležnosti između organa gradske uprave
6) Općinski načelnik - ako se radi o sukobu nadležnosti između općinskih službi za upravu.
Kada se rješava o sukobu nadležnosti nadležni organ donosi rješenje. Protiv tog rješenje ne može se izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor, a tim rješenjem utvrđuje se koji je organ nadležan i kome se predmet dostavlja na rješavanje.


www.advokat.attorney
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]