BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#526
STVARNA I MJESNA NADLEŽNOST ORGANA UPRAVE

Stvarna nadležnost u upravnom postupku određuje se po propisima kojima se uređuje
a) određena upravna oblast ili
b) nadležnost pojedinih organa.
Federalni organi uprave nadležni su:
1) ako se radi o upravnim stvarima iz isključive nadležnosti federacije,
2) ako se radi o zajedničkoj nadležnosti između federacije i kantona i
3) u onim stvarima kada je kanton jedan dio svoje nadležnosti prenio na federalnu vlast.
Kantonalni organi uprave nadležni su:
1) ako se radi o zajedničkoj nadležnosti između federacije i kantona,
2) ako je federacija jedan dio svoje nadležnosti prenijela na kantone i
3) u onim stvarima koje su utvrđene u kantonalnim zakonima i ako je grad/općina jedan dio nadležnosti prenjela na kanton.
Općinski i gradski organi uprave/službe nadležni su - u upravnim stavrima koje su utvrđene propisom grada/općine,
a) ako je to propisano kantonalnim zakonom,
b) ako je kanton prenio jedan dio svoje nadležnosti na općinu/grad i
c) ako je federacija dio svoje nadležnosti prenijela na grad/općinu.
Nijedan organ uprave bez obzira na kojem je nivou vlasti ne može izvršiti prenos dijela svoje nadležnosti u dogovoru sa drugim organom. Prenos nadležnosti se može propisati samo zakonom.
Ako se ne može utvrditi stvarna nadležnost organ uprave (imajući u vidu naprijed navedeno) bit će nadležan organ uprave koji je nadležan za organizaciju uprave.

Mjesna nadležnost se određuje
a) po federalnim propisima kojima su uređene federalne jedinice (kantoni) Federacije, kao i
b) po propisima o teritorijalnoj podjeli općina i
c) po propisima o organizaciji federalnih i kantonalnih organa uprave, odn.
d) po gradskim i općinskim propisima o organizaciji gradskih i općinskih službi za upravu.
(federalni zakon o organizaciji fedralnih jedinica kantona, zakonom o federalnim jedinicama/kantonima iz 1996. i kantonalnim zakonom o organizaciji uprave, odnosno, propisom o organizaciji gradskog/općinskog vijeća).
Mjesna nadležnost se određuje:
1) u stvarima koje se odnose na nepokretnost prema mjestu gdje se nepokretnost nalazi;
2) u stvarima koje se odnose na djelatnost nekog organa, poduzeća (društva), ustanove ili drugog pravnog lica prema mjestu njihovog sjedišta;
3) u ostalim stvarima prema prebivalištu stranke. Kad ima više stranaka, nadležnost se određuje prema stranci prema kojoj je zahtjev upravljen. Ako stranka nema prebivalište u Federaciji, nadležnost se određuje prema mjestu njenog boravišta, a ako nema ni boravišta prema mjestu njenog posljednjeg prebivališta, odn. boravišta u Federaciji.
Ako se mjesna nadležnost ne može odrediti po navedenim odredbama - ona se određuje prema mjestu gdje je nastao povod za vođenje postupka.

Svaki organ je dužan da vodi računa o svojoj nadležnosti (stvarnoj i mjesnoj) tokom čitavog postupka.


www.advokat.attorney

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]