BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#1484
Status službenog ili odgovornog lica

Za postojanje statusa službenog ili odgovornog lica nije neophodno postojanje i formalne odluke o njegovom postavljenju, već je dovoljno da se u okviru konkretnog položaja ili ovlašćenja faktički obavljaju određeni poslovi ili zadaci po ovlašćenju rukovodioca ili nadređenog.

Iz obrazloženja:


Apelaciono vijeće nalazi da ova teza odbrane drugooptuženog nije utemeljena na izvedenim dokazima, odnosno utvrđenom činjeničnom stanju. Prvo, valja imati u vidu da optužba optuženog Š.H. nije ni teretila za radnje koje je on preduzimao kao član Ekspertnog tima, pa se stoga ta činjenica u toku postupka nije ni iskazivala spornom. Svojstvo službenog ili odgovornog lica optuženog Š.H. koji je navedene zadatke i poslove obavljalo ispred MO BiH, temelji se na poslovima i zadacima koje je optuženi u navedenom procesu faktički obavljao, a što potvrđuju i iskazi saslušanih svjedoka prema kojima je optuženi kao stručna osoba angažovan ispred Ministarstva odbrane BiH, a što je u skladu sa tačkom V Uputa za rad Ekspertskog tima (izveden kao dokaz broj 8) da se u sastav toga tima mogu angažovati i druga stručna lica kako bi se osigurala potrebna stručna zastupljenost. Pored ostalih svjedoka, ovo posebno potvrđuje iskaz svjedoka G.S. (iskaz dat na pretresu od 17.02.2014, reprodukovan i na drugostepenom pretresu pred Apelacionim vijećem) koji tvrdi da ga je upravo Š.H. (svjedok je 25.9.2009. godine preuzeo dužnost v.d. direktora Binas-a) nazivao telefonom nekoliko puta i tražio uništenje sredstava za koje je utvrđeno da nisu uništena onako kako je bilo navedeno u Izvještajima o uništenju, kao i iskaz svjedoka K.H. koji je potvrdio da je ponudu za uništenje firme Binas vidio upravo na stolu H.Š., nakon čega je isti sačinio tzv. „Preporuku“ u kojoj je bio i prijedlog u vezi sa tretiranjem sekundarnih sirovina. Optuženi je navedene poslove obavljao po naređenja šefa Odsjeka za održavanje municije koji su mu određeni na osnovu opisa poslova i zadataka koje je optuženi H.Š. imao kao stručni savjetnik za održavanje municije i UBS-a, a u okviru odrednice „drugi poslovi“ (poglavlje k. tač. 32. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji MO BiH, broj: 04-2-4045/06 od 28.07.2006. godine). Na kraju, to je potvrdio i sam optuženi Š.H. koji je u svojim završnim riječima naveo da mu je šef dao zadatak da postupa u


konkretnom slučaju. Da su i sami optuženi bili svjesni da u tom procesu postupaju u svojstvu odgovornih lica ispred MO BiH, nesporno potvrđuju i njihovi potpisi stavljeni u rubrici „Odgovorna lica naručioca“ navedenih Izvještaja, broj 01-16/09 i 01-17/09, oba od 15.01.2009. godine.

Naprijed izneseno nesumnjivo potvrđuje da je optuženi navedene zadatke zaista i obavljao, a kako je za postojanje navedenog svojstva dovoljno i samo faktičko obavljanje određenih poslova i zadataka po naređenju ili ovlašćenju rukovodioca ili nadređenog, to je po ocjeni Apelacionog vijeća nedvojbeno da je i drugooptuženi Š.H. u vršenju navednih poslova i zadataka postupao u svojstvu službenog ili odgovornog lica ispred MO BiH. U tom smislu je i stanovište naše ranije teorije i sudske prakse, prema kojima za ovo svojstvo nije potrebna formalna odluka o postavljenju određenog lica, već je dovoljno da je to lice faktički obavljalo određene poslove, po naređenju ili ovlašćenju rukovodioca ili nadređenog (tako npr. Vrh. sud Hrvatske u svojoj odluci, VSH, Kž-267/73, kao i Vrh. sud Makedonije, VSM, Kž-113/62, vid. Komentar KZ SFRJ (1978), str. 574-575).

Na kraju, ovo je u skladu i sa određenjem samog pojma službenog lica za čiji status je dovoljno da se u okviru konkretnog položaja ili ovlašćenja obavljaju određene samostalne funkcije na osnovu kojih to lice ima pravo odlučivanja.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 2 K 013147 15 Kžk od
22.10.2015. godine)

https://www.advokat.attorney/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]