BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#111
SOLIDARNE OBAVEZE

Solidarne obaveze postoje kada je u postojećem obligacio-nopravnom odnosu svaki od više dužnika dužan ispuniti cijelu obavezu i svaki od više povjerilaca može zahtijevati ispunjenje cijele obveze od bilo kojeg dužnika.
Solidarnost obaveze može biti pasivna i aktivna.

Pasivna solidarnost
- Pasivna solidarnost postoji kada u obligacio-nopravnom odnosu na pasivnoj (dužničkoj) strani ima više dužnika od kojih je svaki od njih subjekt cjelokupne obaveze, time da ako dođe do potpunog ispunjenja od jednog dužnika, preostali dužnici se oslobađaju obaveze prema povjeriocu. S druge strane, povjerilac može ispunjenje obaveze zahtjevati od bilo kog dužnika sve dok mu obaveza ne bude u potpunosti izmirena.
- Pojam pasivne solidarnosti podrazumijeva jedinstveno potraživanje i jedinstvenu obavezu, a ne onoliko potraživanja koliko ima povjerioca, odnosno ne onoliko obaveza koliko ima dužnika.
https://advokat-prnjavorac.com
- Pasivna solidarnost može nastati: ugovorom, testamentom (npr. kada ostavilac testamentom odredi da svi nasljednici solidarno odgovaraju za namirenje legatara) i zakonom (npr. u slučaju odgovornosti naručioca i izvođača radova za štetu nastalu izvođenjem radova na nekretninama).
- U situaciji kada jedan od solidarnih dužnika ispuni obavezu u cijelosti - pripada mu pravo regresa, tj. da od ostalih dužnika zahtijeva da mu naknade dio obveze koja otpada na njih. To će uraditi u regresnoj parnici ukoliko to nije moguće drugačije.
- Ako drugačije nije određeno, ugovoreno ili ne proizilazi iz odnosa solidarnih dužnika, na svakog dužnika otpada jednak dio.

Aktivna solidarnost
- Od pasivne solidarnosti razlikujemo aktivnu solidarnost, a to znači da na povjerilačkoj strani ima više lica, a svako od tih lica ima pravo od dužnika zahtijevati ispunjenje cijele obveze i kada jedan od solidarnih povjerilaca bude namiren, obveza prestaje i u odnosu na ostale povjerioce.
- U situaciji kada ima više povjerilaca pravo je dužnika da ispuni obvezu prema svom izboru u odnosu na jednog od povjerilaca po svom izboru. To pravo ima ima do momenta dok jedan od povjerilaca ne zahtijeva ispunjenje svoje obveze.
- Aktivna također može nastati zakonom, ugovorom i testamentom.
- Ako obaveza bude ispunjena prema jednom od solidarnih povjerioca, ostali povjerioci imaju pravo zahtjevati dio koji im pripada.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]