BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#3124
Razrješenje člana općinske/opštinske izborne komisije


Članove općinske/opštinske izborne komisije razrješava općinsko vijeće ili skupština općine uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz zakonom propisanih razloga.

Iz obrazloženja:
Odredbom člana 213. stav 1. Zakona o upravnom postupku BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 29/02 do 93/09) propisano je da protiv rješenja donesenog u prvom stepenu stranka ima pravo žalbe.
Naime, iz stanja spisa proizlazi da predsjedavajući podnosi žalbu u ime Općinskog vijeća V. K., kako je to izričito propisano odredbom člana 14. Poslovnika o radu Općinskog vijeća V. K. („Službeni glasnik Općine V. K.“, broj 12/11), gdje između ostalih prava i dužnosti predsjedavajućeg općinskog vijeća stoji u tačci 1) i tačci 9) da isti predstavlja Vijeće, kao i da potpisuje akta usvojena od strane Vijeća.
Kako proizilazi iz stanja u spisu predmeta, navodi podnositelja žalbe, da prvostepeni organ u obrazloženju pobijanog rješenja uopšte ne navodi da je kao prilog obrascima OB-1 dostavljen pomenuti zaključak, niti da predmetnim zaključkom koji je prvostepeni organ trebao cijeniti kao dokaz nije usvojen izvještaj o radu Općinske izborne komisije 2016. godine, da je zaključak Općinskog vijeća od 18.05.2017. godine stupio na pravnu snagu što je žalitelj dokazao u toku postupka pa samim tim činjenice koje se njime dokazuju nisu dovedene u pitanje, da je navedeni zaključak donesen nakon razmatranja izvještaja o radu izborne komisije, te isti niti ne mora, niti može sadržavati obrazloženje zašto Izvještaj nije usvojen jer je navedena problematika razmatrana na dnevnom redu Općinskog vijeća, a ova odluka žalitelja nije niti jednim dokazom dovedena u pitanje, su neosnovani, iz slijedećih razloga:
Odredbom člana 2.2 stav (6) Izbornog zakona BiH je propisano da članove općinske izborne komisije razrješava općinsko vijeće, odnosno skupština općine, uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH. Odredbom člana 2.16 stav (1) Izbornog zakona BiH je propisano ako je član općinske izborne komisije duže odsutan iz neopravdanih razloga, onemogućava rad komisije ili krši odredbe ovog Zakona ili druge propise, općinsko vijeće/skupština općine uz prethodno pribavljenu saglasnost Centralne izborne komisije BiH odnosno Centralna izborna komisija BiH može smijeniti tog člana. U skladu s članom 2.12 stav (5) ovog Zakona, imenovat će se novi član općinske izborne komisije. Odredbom člana 195. stav (1) Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04,


88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), je propisano kad je u zakonu ili na zakonu zasnovanom na propisu određeno da rješenje donosi jedan organ u saglasnosti s drugim organom, organ koji donosi rješenje stavlja rješenje i dostavlja ga sa spisima predmeta na saglasnost drugom organu, koji može dati saglasnost potvrdom na samom rješenju ili posebnim aktom. U tom slučaju rješenje je doneseno kad je drugi organ dao saglasnost, a smatra se aktom organa koji je donio rješenje.
Iz navedenih odredbi Izbornog zakona BiH, kao materijalnog propisa kojim je uređena materija razrješenja članova općinske izborne komisije i Zakona o upravnom postupku BiH, proizilazi da općinsko vijeće razrješava članove općinske izborne komisije uz saglasnost Centralne izborne komisije BiH, i da odluka općinskog vijeća o razrješenju nije punovažna bez saglasnosti Centralne izborne komisije BiH. Shodno navedenom u konkretnom slučaju Zaključak Općinskog vijeća V. K. broj: 01-05-267/17 od 18.05.2017. godine, kojim se dužnosti u članstvu Općinske izborne komisije V. K., prije isteka mandata, razrješavaju J. H., predsjednik, H. S., član i E. N., članica, ne proizvodi pravne posljedice kao i činjenice koje su u njemu utvrđene, bez saglasnosti Centralne izborne komisije. Ispravnost ovog pravnog stava, Centralne izborne komisije BiH, dodatno potvrđuje i odredba člana 252. stav (1) tačka 3. Zakona o upravnom postupku koja propisuje da se rješenje poništava po pravu nadzora ako je rješenje donio jedan organ bez saglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja drugog organa, a ovo je potrebno po zakonu ili drugom propisu zasnovanom na zakonu.
Navod podnositelja žalbe, da donoseći pobijano rješenje prvostepeni organ nije omogućio žalitelju da se izjasni o prijedlozima suprotne strane, te žalitelju nije dostavio izjašnjenje predsjednika i članova Općinske izborne komisije: broj : 01- 05-297/17 od 23.06.2017. godine, koje je izvedeno kao dokaz u ovom postupku, a sa čijim sadržajem žalitelj uopće nije upoznat, je neosnovan, s obzirom da Općinsko vijeće V. K. kao organ koji je pokrenuo postupak, prije nego što je donio Zaključak broj: 01-05-267/17 od 18.05.2017. godine, kojim se dužnosti u članstvu Općinske izborne komisije V. K., prije isteka mandata, razrješavaju J. H., predsjednik, H. S., član i E. N., članica, nije tražio izjašnjenje od navedenih lica kao stranaka u postupku, na koji način je izvršio bitnu povredu pravila postupka. Navodi podnosioca žalbe, da je propust prvostepenog organa da ocijeni izvedene dokaze i utvrdi sve činjenice imao za posljedicu povredu člana 200. stav (2) Zakona o upravnom postupku, te da je prvostepeni organ samo paušalno naveo koji su dokazi izvedeni i na ovaj način povrijedio navedenu odredbu procesnog zakona, ističemo, naprotiv, da je Centralna izborna komisija BiH u ožalbenoj odluci istakla dokaze kojima je utvrdila odlučne činjenice na osnovu kojih je zaključila je


Općinska izborna komisija V. K. ispunila obaveze propisane odredbom člana 2.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati u nedelju 02. oktobra 2016. godine („Službeni glasnik BiH„ broj 32/16) prilikom pripreme i provođenja Lokalnih izbora 2016. godine, odnosno da nisu ispunjeni uslovi da se prije isteka mandata, razrješavaju dužnosti u članstvu Općinske izborne komisije V. K., J. H., predsjednik, H. S., član i E. N., članica.
Centralna izborna komisija BiH je aktom broj: 06-1-07-1-236/17 od 09.06.2017. godine zatražila od članova Općinske izborne komisije V. K. izjašnjenje u vezi sa zahtjevom Općinskog vijeća V. K. za njihovo prijevremeno razrješenje dužnosti.
J. H., predsjednik, te H. S. i E. N., članovi Općinske izborne komisije V. K. su aktom broj: 01-05-297/17 od 23.06.2017. godine dostavili traženo izjašnjenje. Iz pojedinačnih izjašnjenja se može utvrditi da Općinsko vijeće V. K. nije prihvatilo Izvještaj o radu Općinske izborne komisije V. K., bez konkretnih dokaza da je Općinska izborna komisija V. K. kršila odredbe Izbornog zakona BiH, odnosno da nije ispunjavala dužnosti propisane članom 2.13 Izbornog zakona BiH.
Kako Općinsko vijeće V. K. nije dostavilo tražene dokaze Centralna izborna komisija BiH je dostavila urgenciju broj: 06-1-07-1-236/17 od 25.07.2017. godine. Općinsko vijeće V. K. je aktom broj: 01-05-352/17 od 01.08.2017. godine, umjesto traženih dokaza, dostavilo popunjene obrasce za utvrđivanje prestanka mandata izabranom članu organa vlasti kojem mandat dodjeljuje Centralna izborna komisija BiH za J. H., H. S. i E. N..
Centralna izborna komisija BiH je Rješenjem broj 06-1-07-1-236/17 od 10.08.2017. godine dala saglasnost na Odluku Općinskog vijeća V. K. broj: 01-05- 327/17 od 13.07.2017. godine i broj 01-05-328/17 od 13.07.2017. godine, kojim se dužnosti u članstvu Općinske izborne komisije V. K., zbog isteka mandata, razrješavaju E. Š. i D. J.- O..

(Rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 Iž 026115 17 Iž od 24.08.2017. godine)

https://www.pravobih.com/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]