BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#436
RAZMATRANJE IZJAVE O PRIZNANJU KRIVNJE

Samo na osnovu izjave o priznanju krivnje optuženom se ne može izreći krivičnopravna sankcija. Zbog toga je zakonodavac predvidio obavezu suda, i to sudije odnosno vijeća (u zavisnosti od težine kriv. djela) da izvrše provjeru date izjave o priznanju krivnje pred sudijom za prethodno saslušanje i da tek onda odluče da li će prihvatiti izjavu o priznanju krivnje ili će je odbaciti.

Dakle, kada sudija odnosno vijeće uz prateće materijale dobije izjavu o priznanju krivnje, treba provjeriti da li je ispunjeno više kumulativnih uslova, koji su potrebni da bi izjava o prizanju krivnje bila prihvačena:
1. Prvi uslov se odnosi na samu izjavu o priznanju krivnje, tj. provjerava se:
a) da li je izjava data dobrovoljno, svjesno i sa razumjevanjem i
b) da li je optuženi upoznat o mogućim posljedicama izjave o priznanju krivnje, kao što su:
- izricanje krivično-pravne sankcije,
- dosuđivanje imovinsko-pravnog zahtjeva,
- obavezivanje na plaćanje troškova krivičnog postupka i
- druge posljedice koje mogu proizači iz tog krivičnog postupka.
2. Drugi uslov se sastoji u obavezi suda da provjeri da li postoji dovoljno dokaza o krivnji optuženog. Dakle, sudija/vijeće, isto kao i sudija za preth. saslušanje, vrše pregled materijala koje je dostavio tužilac i na osnovu njih izvode zaključak da li ima dokaza o krivnji optuženog.

Ako nakon ovih provjera sudija/vijeće prihvati izjavu o priznanju krivnje optuženog, ta izjava se mora konstatovati u zapisnik. Nakon toga se određuje datum održavanja pretresa za izricanje krivično-pravne sankcije i to u roku najkasnije od 3 dana.

Nasuprot tome, ako sudija/vijeće odbaci izjavu o priznanju krivnje, o tome će obavijesiti stranke i branioca i to će konstatovati u zapisnik. U ovom slučaju, kada odbaci izjavu o priznanju krivnje, u daljoj proceduri suđenja ova izjava o priznanju krivnje se ne može koristiti kao dokaz.

https://www.advokat.attorney/
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]