BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#464
RAZLOZI ZA ODLAGANJE GLAVNOG PRETRESA

(1) Na zahtjev stranaka ili branitelja glavni pretres se može odložiti rješenjem sudije, odnosno predsjednika vijeća ako treba pribaviti nove dokaze ili ako je optuženi nakon izvršenog krivičnog djela nesposoban da prisustvuje glavnom pretresu ili ako postoje druge smetnje da se glavni pretres uspješno provede.
(2) Rješenje kojim se odlaže glavni pretres unijeće se u zapisnik i, po mogućnosti, odrediti će se dan i sat nastavka glavnog pretresa. Sudija, odnosno predsjednik vijeća će također narediti osiguranje dokaza koji se mogu izgubiti ili uništiti zbog odlaganja glavnog pretresa.
(3) Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dopuštena žalba.

https://forum.ba

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja