BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#2931
Ratni zločin protiv civilnog stanovništva (član 173. stav 1. tačka e) KZ BiH)

Objavljeno u: Biltenu sudske prakse suda Bosne i Hercegovine Bilten br. 8/2018


Kada je u pitanju inkriminacija silovanja u osnovi krivičnog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, intenzitet primijenjene sile nije bitan za postojanje ovog djela.

Iz obrazloženja:

Kada je u pitanju inkriminacija silovanja u osnovi krivičnog djela Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, koja je obuhvaćena tačkama 2a) i 2b) osuđujućeg dijela izreke presude, Apelaciono vijeće nalazi da intenzitet primijenjene sile nije bitan za postojanje ovog djela. Naime, u predmetu Furundžija Pretresno vijeće MKSJ iznijelo je mišljenje da će seksualna penetracija predstavljati silovanje ukoliko do nje nije došlo uz istinsku volju ili pristanak žrtve. Relevantnost ne samo sile, prijetnje silom i prinude, nego i odsustva pristanka ili voljnog sudjelovanja je obrazložena u predmetu Kunarac, gdje je zapaženo sljedeće: "u svim jurisdikcijama koje je Pretresno vijeće razmotrilo, nužan je elemenat sile, prinude, prijetnje ili djelovanja bez saglasnosti žrtve: upotreba sile ima široko tumačenje i obuhvata dovođenje žrtve u bespomoćno stanje4." U tom smislu, u drugostepenoj presudi u predmetu Kunarac se pojašnjava veza koja postoji između primjene sile i pristanka, na način da primjena sile ili prijetnja silom nije bitno obilježje silovanja, već je to dokaz odsustva pristanka žrtve, a što je u konkretnom slučaju nesumnjivo utvrđeno.

Primjenjujući naprijed navedene kriterije, a sa aspekta izloženih žalbenih prigovora, Apelaciono vijeće cijeni i da sam način izvršenja djela, kako se to navodi u činjeničnom opisu optužnice (odvođenje u napuštenu kuću, brutalno silovanje na način da su oštećenoj "K2" stavljane ruke, boce i drugi predmeti koji su se našli pod rukom u genitalije, te odvođenje oštećene "K1" u prostorije Doma JNA u Doboju i naređivanje da se skine i legne, uz riječi "Znaš li ti ko sam ja") govori o postojanju sile, te odsustvu pristanka ili voljnog sudjelovanja, posebno imajući u vidu da je utvrđeno da se (u vrijeme izvršenja djela) radilo o maloljetnim

4 Predmet Kunarac i dr., presuda Pretresnog vijeća MKSJ, par. 440.


osobama, koje zbog svog uzrasta, kao i činjenice da su radnje preduzimane u ratnom periodu, nisu ni mogle da se suprotstave optuženom.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja broj: S1 1 K 020380 18 Krž 2 od 24.05.2018. godine)
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]