BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#390
PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA BEZ NAREDBE

­ Predmeti koji se po KZFBiH imaju oduzeti ili koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku mogu se privremeno oduzeti i bez naredbe suda - ukoliko postoji opasnost od odlaganja.
­ Ukoliko se osoba koja se pretresa izričito usprotivi oduzimanju predmeta, tužilac će u roku od 72 sata od izvršenog pretresanja podnijeti zahtjev SPP za naknadno odobrenje oduzimanja predmeta.
­ Ukoliko SPP odbije zahtjev tužioca, oduzeti predmeti se ne mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku, a oduzeti predmeti će se odmah vratiti osobi od koje su oduzeti.
­ Osoba od koje se privremeno oduzima predmet i dokumentacija ima pravo žalbe. Žalba ne odlaže privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije.

­ Privremeno oduzeti predmeti i dokumentacija pohranjuju se u sudu ili sud na drugi način osigurava njihovo čuvanje.
­ Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti osobu ili preduzeće od koje su predmeti oduzeti, SPP i branioca.

https://www.advokat.attorney
Ryser protiv Švicarske

Ryser protiv Švicarske (br. 23040/13) […]

Gheorghe-Florin Popescu protiv Rumunije (br. […]

Svilengaćanin i ostali protiv Srbije 12.1.202[…]

L.B. v. Mađarske

L.B. v. Mađarske (br. 36345/16), 12.1.2021.1 Ne[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja