BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#484
PRESUDA KOJOM SE OPTUŽENI OSLOBAĐA OD OPTUŽBE

Ova presuda se donosi u 3slučajevima predviđena u zakonu:
1. ako djelo za koje se optuženi optužuje nije zakonom propisano kao krivično djelo. To će biti onda ako u djelu opisanom u optužnici:
a) nedostaje neki od elemenata opšteg pojma krivičnog djela, a - KZ kao elemente opšteg pojma krivičnog djela predviđa:
1) da djelo mora biti zakonom propisano kao krivično djelo,
2) da je djelo protivpravno (tj, da ne postoji neki od zakonom predviđenih osnova koji isključuju protivpravnost, kao što su: 1. nužna odbrana, 2. krajnja nužda, 3. pristanak povrijeđenog pod određ. uslovima, 4. preduzimanje određenih građanskih ili službenih dužnosti ili obavljanje određenih radnji na osnovu zakonskog ovlaštenja) te
3) da mora postojati uzročnost – kauzalitet (u smislu da je radnja uzrok posljedice).
b) nedostaje neki od elemenata konkretnog krivičnog djela;
c) ako je u činjeničnom opisu optužnice naveden neki građansko-pravni odnos, upravno-pravni odnos ili pravno-irelevantan odnos.
ako postoje okolnosti koje isključuju krivicu. Osnovi koji isključuju krivicu su: 1. neuračunljivost 2. nehat (isključena je krivica kad se neko krivično djelo može izvršiti samo sa umišljajem, a kod optuženog se utvrdi nehat), i 3. stvarna zabluda.
2. ako nema dovoljno dokaza da je optuženi učinio krivično djelo za koje se optužuje. Ovim je konkretizovano načelo in dubio pro reo. Dakle, sud je dužan donijeti oslobađajuću presudu kako onda kad je sa sigurnošću utvrđeno, tj. dokazano da optuženi nije izvršio kriv. djelo za koje se optužuje, tako i onda kad sud ostane u sumnji da li je optuženi učinio kriv. djelo. Također, sve činjenice koje su in peius optuženog moraju se sa sigurnošću utvrditi, tj. dokazati, a ako se to ne postigne uzima se kao da one i ne postoje. I, treće, sve činjenice koje su in favorem optužene osobe uzimaju se kao da postoje i onda kad su utvrđene sa vjerovatnošću.

http://www.forum-bosanskog-naroda.de

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]