BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#219
PREKID ZASTARJELOSTI

Prekid zastarjelosti znači nastup takve okolnosti usljed koje je zaustavljen tok zastarjelosti tako da sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovno teći. Kod prekida zastarjelosti vrijeme koje je proteklo ne uračunava se u vrijeme zastarjevanja, već zastarjevanje počinje iznova i može trajati sve do nastupanja apsolutne zastarjelosti.
Prekid zastarjelosti nastupa (zastarijevanje se prekida) u 2 slučaja:

1. preduzimanjem svake procesne radnje od strane suda ili tužioca, koja se preduzima radi gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog djela. Radnje osl. prije pokretanja kriv. postupka nemaju karakter procesnih radnji i ne dovode do prekida zastarjelosti.

2. kada učinilac u vrijeme trajanja zastarjelosti učini isto tako teško ili teže kriv. djelo.

http://bosna-forum.eu

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]