BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
User avatar
By pravnik
#51
PREDMET PRAVA VLASNIŠTVA

Predmet prava vlasništva su pokretne i nepokretne stvari. Pokretne su one stvari koje se mogu premještati sa jednog mjesta da drugo bez oštećenja njihove suštine, dok su nepokretne one stvari koje to ne mogu (zemljišta, građevinski objekti namjenjeni trajnoj upotrebi, stanovi, poslovni prostori i sl.). Isto tako, smatra se da je nepokretnost sve ono što je uzidano, prikovano ili na drugi način trajno spojeno sa zgradom (vrata, prozori, instalacije isl). Postoje i nepokretnosti po namjeni – to je pripadak nekretnine koji po volji vlasnika služi iskorištavanju glavne (nepokretne) stvari (npr. mašine, alati itd.).

Mineralna voda, divljač, ribe i dr. slobodni dijelovi prirode smatraju se državnim vlasništvom. One postaju stvarima u smislu Zakona o vlasničko-pravnim odnosima kada se na njima stekne posjed, a taj posjed se može steči na osnovu koncesije (dozvole) nadležnog organa.
https://advokat-prnjavorac.com
Posebnim zakonom se određuju šta su stvari (dobra) u opštoj upotrebi i način njihovog korištenja. Dobra u opštoj upotrebi (parkovi, putevi, javni trgovi i sl) su vlasništvo države (FBiH, kantona, grada i općine). Sve stvari koje su u općoj upotrebi su van prometa.

Zakonom se može ograničiti ili zabraniti promet nekih stvari kada za to postoje opravdani razlozi (npr. promet likova, oružja i sl.).

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]