BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3799
Pravo na pristup advokatu. Odnos ograničenja prava na pristup advokatu i sveukupne pravičnosti postupka.

Beuze v. Belgium,
br. 71409/10
9.11.2018. godine Veliko vijeće

Primjena člana 6 st. 1 i 3 (c) Konvencije.
Rekapitulacija i pojašnjenje sudske prakse: vidi naročito paragrafe 114-118 presude.
- Odnos između obrazloženja za ograničenje prava na pristup advokatu (uvjerljivi razlozi) i
sveukupne pravičnosti postupka.
- Konkretni sadržaj prava na pristup advokatu (paragrafi 177-181, te 193 presude);
- Značenje „samooptužujućih“ iskaza;
- Neophodnost obavještavanja osumnjičenog o njegovim ili njenim pravima. Utvrđena povreda člana 6. st. 1 i 3 (c).
Izvršni postupak - naplata

Nakon dobijene presude koja je postala pravosnažna[…]

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja