BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#438
POVLAČENJE OPTUŽNICE

­ Povlačenje optužnice je pravo tužioca da raspolaže optužbom što predstavlja odstupanje od principa legaliteta krivičnog gonjenja, a realizaciju principa mutabiliteta.
­ Tužilac ima pravo da povuče optužnicu, bez prethodnog odobrenja, do potvrđivanja optužnice.
­ Nakon toga, pa do početka glavnog pretresa, optužnica se može povući samo uz prethodno odobrenje sudije za prethodno saslušanje. Prethodno odobrenje se daje na osnovu zahtjeva tužioca sa kratkim razlozima, koji se može uputiti pismeno ili usmeno na zapisnik.
­ Ukoliko se optužnica povuče (prije ili nakon potvrđivanja), sudija za prethodno saslušanje donosi rješenje kojim se krivični postupak obustavlja.
­ O obustavljanju krivičnog postupka odmah se obavještavaju osumnjičeni odn. optuženi i branilac, kao i oštećeni. Obavještenje navedenih lica se vrši jednostavnom dostavom rješenja o obustavljanju postupka.
­ Ukoliko tužilac izjavu o povlačenju optužnice da na glavnom pretresu, ista se može tumačiti samo kao izjava o odustanku od optužbe i tada sud donosi presudu kojom se optužba odbija.

https://www.advokat.attorney/

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]