BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#295
POUKA O PRAVIMA

Opća je obaveza suda, tužioca i drugih organa koji učestvuju u postupku poučiti osumnjičenog odn. optuženog ili drugog učesnika u postupku o pravima koja im po zakonu pripadaju i o posljedicama propuštanja određene radnje. Pouka se odnosi na svakog učesnika u postupku, a ne samo na osumnjičenog, odn. optuženog, a daje onda kad bi pomenute osobe iz neznanja mogle propustiti neku radnju u postupku ili se iz neznanja ne bi koristile svojim pravima. Npr. pouka o povraćaju u prijašnje stanje, ili pouka oštećenom i podnosiocu prijave u slučaju donošenja naredbe o nesprovođenju istrage.

Data pouka se mora zabilježiti. Propust u davanju pouke se uzima kao relativno bitna povreda odredaba krivičnog postupka i predstavlja razlog za ulaganje žalbe.


Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu
RAZVOD BRAKA u BiH

Pravoslavna ili katolička crkva? Najbolje bi bilo[…]

Doroż protiv Poljske

Doroż protiv Poljske 29.10.2020. Povreda član[…]

Aplikacija odbačena kao ratione personae nedopusti[…]

Ayetullah Ay protiv Turske Povreda člana 6. s[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja