BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#513
POSTUPAK ZA IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA

- Postupak za izdavanje kaznenog naloga za prevashodni cilj ima izbjegavanje glavnog pretresa.
- Da bi tužilac bio u mogućnosti da zahtijeva pokretanje i sprovođenje postupka za izdavanje kaznenog naloga moraju biti ispunjeni određeni preduslovi:
1) da je za predmetno kriv. djelo propisana krivičnopravna sankcija kazne zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna.
2) da tužilac raspolaže sa dovoljno dokaza na osnovu kojih je moguće tvrditi da je osumnjičeni počinio predmetno krivično djelo.
- Tužilac zahtjev za pokretanje postupka za izdavanje kaznenog naloga dostavlja sudu u formi optužnice.
- O optužnici tužitelja koja sadržava zahtjev za sprovođenje postupka izdavanja kaznenog naloga, odlučuje sudija pojedinac.
- U takvoj optužnici, tužilac je dužan da izričito navede koja se krivičnopravna sankcija traži da bude izrečena optuženom bez sprovođenja glavne rasprave. http://www.drzavljanstva-advokat.com Tužilac ni u kom slučaju ne može tražiti u optužnici da se u postupku za izdavanje kaznenog naloga, optuženom izrekne kazna zatvora, bez obzira na činjenicu da je za predmetno krivično djelo predviđena kazna zatvora kao krivičnopravna sankcija.
Tužiocu su taksativno pobrojane vrste krivičnopravnih sankcija i mjera koje može zahtijevati da budu izrečene optuženom - to su:
1) novčana kazna do max. 50 000 KM,
2) uslovna osuda i
3) oduzimanje predmeta kao mjera sigurnosti, te
4) oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]