BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1718
Različita poimanja «međunarodne zajednice» i pojam subjekta međunarodnog prava

Svako ko u međunarodnom pravnom poretku ima pravnu i poslovnu sposobnost jeste subjekt međunarodnog prava:

Pravna sposobnost – subjekt tog prava može biti nosilac prava i obaveza;
Poslovna sposobnost – sposobnost subjekta međunarodnog prava da samostalno ističe svoje zahtjeve prema drugim subjektima, sklapa međunarodne ugovore i druge pravne poslove itd. Ova sposobnost podrazumijeva i neposrednu i samostalnu odgovornost za počinjena protivpravna djela, tj za kršenje obaveza po međunarodnom pravu.

- Do 19.st. se smatralo da su subjekti međunarodnog prava vladari država.
- Od 19.st. su to bile države i konfederacije država.
- Danas se smatra da su to :
 Suverene države
 Međuvladine organizacije
 Priznati ustanici (imaju ograničenu poslovnu sposobnost)

Može li se i međunarodna zajednica smatrati subjektom međunarodnog prava??? – NE! Još je preuranjeno za takvu klasifikaciju. Ona kao takva još uvijek ne može biti nosiocem prava i dužnosti po međunarodnom pravu, niti može isticati djelotvorne zahtjeve u vlastito ime.

Međunarodna zajednica se sastoji od suverenih država. Međunarodno pravo je još uvijek sistem pravnih pravila koja se uglavnom primjenjuju u odnosima između država.
Uz izuzetak Međunarodnog odbora Crvenog krsta i Lige društava Crvenog krsta, sve druge međunarodne organizacije, koje su subjekti međunaordnog prava, međudržavne su naravi.

https://www.pravobih.com/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]