BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#276
OSNOVNA NAČELA (PRINCIPI) KRIVIČNOG POSTUPKA

Naš ZKP predstavlja mješavinu kontinentalnog i anglosaksonskog prava. Polazeći od tog koncepta, u zakonu su ugrađena načela (principi) koji prožimaju cijeli tok postupka i na kojima se temelji sistem krivične procedure.
Osnovna načela se odnose na osnovne pojmove krivičnog postupka i predstavljaju opšta pravila na osnovu kojih se ostvaruju ciljevi krivičnog postupka.
Većina načela je izričito predviđena u samom zakonu, kao što su 1. načelo zakonitosti (pravičnog i zakonitog vođenja kriv. postupka), 2. pretpostavka nevinosti, 3. in dubio pro reo, 4. pravno na odbranu, 5. ne bis in idem, 6. upotreba jezika i pisma, 7. zakonitost dokaza, 8. jednakost u postupku, 9. slobodna ocjena dokaza, 10. načelo akuzatornosti, 11. načelo legaliteta krivičnog gonjenja, 12. načelo mutabiliteta, a neka nisu posebno formulisana u zakonu, ali analizom niza zakonskih odredaba proizilazi da postoje – kao npr. načela: 1) usmenosti, 2) javnosti, 3) kontradiktornosti, 4) neposrednosti itd.

Vezano za provođenje osnovnih načela krivičnog postupka imamo 2 situacije:
1) kada provođenje nekog načela nekada nije moguće u punom kapacitetu, tj. načelo nije moguće do kraja sprovesti - npr. u primjeni načela javnosti, jer javnost može biti iz nekih razloga isključena.
2) kada se provođenje nekog načela sukobljava sa nekim drugim načelom, pa se ono provodi koliko je to moguće - npr. u primjeni raspravnog načela prema kojem su stranke i branioc ovlašteni da prikupljaju dokaze, koje je na suđenju ograničeno inkvizitorskim načelom - pravom suda da također na suđenju prikuplja dokaze, poziva svjedoke i postavlja im pitanja.

http://www.webdesignstudio.ba

Službene novine Federacije BiH, broj 96/22 Na osno[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 95/22 Na osno[…]

ISPLATA DOBITI OSNIVAČU IZ REPUBLIKE ITALIJE Zakon[…]