BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#3186
NAZIV SUDA VRHOVNI SUD FBIH
BROJ PREDMETA 43 0 Ps 072055 17 Rev
SENTENCA Odredba opštih uslova određenih od strane jednog ugovarača se neće primijeniti ako ugovor zaključen između parničnih stranaka sadrži odredbu koja je u suprotnosti sa tom odredbom.
PRAVNA OBLAST Građansko pravo
PRAVNI INSTITUTI Opšti uslovi formularnih ugovora
PRIMJENJENI PROPIS
naziv propisa, broj člana i broj (evi) službenog glasila u kojem je propis objavljen Član 142. stav 4. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ broj 29/78, 39/85 i 57/89, „Službeni list R BiH“ broj 2/92 i 13/93 i „Službene novine F BiH“ broj 29/03 i 42/11))
PRETHODNE ODLUKE
broj (evi) predmeta i naziv suda koji je donio odluku Opštinski sud u Zenici broj: 43 0 Ps 072055 15 Ps 2 od 24.03.2017. godine.
Kantonalni sud u Zenici broj: 43 0 Ps 072055 17 Pž 2 od 31.07.2017. godine.


Pripremio: Radenko Blagojević
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VRHOVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 43 0 Ps 072055 17 Rev
Sarajevo, 05.02.2019. godine


Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, u vijeću sastavljenom od sudija: Fatime Imamović, kao predsjednice vijeća, Radenka Blagojevića i Mirjane Dević, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja L. g. d.o.o. Z. ..., koga zastupa punomoćnik S. P., advokat iz Z., protiv tuženog C. d.o.o. S. ..., koga zastupa punomoćnik A. Z., zaposlenik tuženog, radi duga, v.s. 125.967,58 KM, odlučujući o reviziji tužitelja izjavljenoj protiv presude Kantonalnog suda u Zenici broj: 43 0 Ps 072055 17 Pž 2 od 31.07.2017. godine, u sjednici vijeća održanoj dana 05.02.2019. godine, donio je sljedeću:


P R E S U D U

Revizija se odbija.


O b r a z l o ž e n j e

Prvostepenom presudom Opštinskog suda u Zenici broj: 43 0 Ps 072055 15 Ps 2 od 24.03.2017. godine odlučeno je:
„Obavezuje se tuženi da tužiocu isplati iznos 12.211,44 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi:
- na iznos od 834,21 KM počev od 16.05.2011. godine do isplate,
- na iznos od 807,30 KM počev od 15.06.2011. godine do isplate,
- na iznos od 834,21 KM počev od 16.07.2011. godine do isplate,
- na iznos od 807,30 KM počev od 15.08.2011. godine do isplate,
- na iznos od 834,21 KM počev od 13.09.2011. godine do isplate,
- na iznos od 834,21 KM počev od 16.10.2011. godine do isplate,
- na iznos od 7.260,00 KM počev od 18.06.2012. godine do isplate,
i da mu nadoknadi troškova parničnog postupka u iznosu od 1.286,61 KM, sve u roku od 30 dana.

Odbija se tužilac sa zahtjevom da mu tuženi isplati iznos od 113.756,14 KM sa zakonskom zateznom kamatom kako slijedi:
- na iznos od 5.766,93 KM počev od 15.05.2011. godine do isplate,
- na iznos od 5.580,90 KM počev od 14.06.2011. godine do isplate,
- na iznos od 5.766,93 KM počev od 15.07.2011. godine do isplate,
- na iznos od 5.580,90 KM počev od 14.08.2011. godine do isplate,
- na iznos od 5.766,93 KM počev od 12.09.2011. godine do isplate,
- na iznos od 5.766,93 KM počev od 15.10.2011. godine do isplate,
- na iznos od 79.526,62 KM počev od 18.06.2012. godine do isplate,
i da mu nadoknadi troškova parničnog postupka u iznosu od 8.367,29 KM, sve u roku od 30 dana“.

Drugostepenim rješenjem (pravilno; presudom) Kantonalnog suda u Zenici broj: 43 0 Ps 072055 17 Pž 2 od 31.07.2017. godine odbijene su žalbe parničnih stranaka i potvrđena prvostepena presuda, te je odbijen tužitelj sa zahtjevom za naknadu troškova sastava odgovora na žalbu.

Protiv drugostepene presude, u odnosu na odbijajući dio tužbenog zahtjeva, reviziju je blagovremeno izjavio tužitelj zbog povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava, sa prijedlogom da revizijski sud usvajanjem revizije ukine prvostepenu presudu i predmet vrati drugostepenom sudu na ponovno suđenje.

Tuženi nije podnio odgovor na reviziju.

Revizija nije osnovana.

Prije svega valja naglasiti da revizija predstavlja u cijelosti prepisanu žalbu na prvostepenu presudu, te se stoga u istoj ne ukazuje na eventualne povrede odredaba parničnog postupka učinjene od strane drugostepenog suda, nego na samo povrede odredaba parničnog postupka učinjene od strane prvostepenog suda, a u skladu sa odredbom člana 240. stav 1. tačka 1. Zakona o parničnom postupku („Službene novine F BiH“ broj 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15 – u daljem tekstu ZPP), revizija se može izjaviti samo zbog povrede odredaba parničnog postupka učinjene od strane drugostepenog suda.

I materijalno pravo u pobijanoj presudi je pravilno primijenjeno.

Iz činjeničnih utvrđenja nižestepenih sudova, za koja je vezan revizijski sud, proizilazi da su parnične stranke dana 09.07.2009. godine zaključile ugovor o isporuci tehničkih plinova broj 01 I/09, po kom ugovoru se tužitelj obavezao da će tuženom isporučiti okvirne količine tehničkih gasova sa ugovorenom cijenom iz člana 3. ugovora, dok je članom 11. pomenutog ugovora ugovoreno da se tuženi kao kupac obavezuje da dobijenu ambalažu koristi strogo namjenski i da je vrati u nepromijenjenom tehničkom stanju, bez naknade za korištenje ambalaže za vrijeme trajanja ugovora, te da se kupac obavezuje da dobijenu ambalažu na revers vrati praznu najkasnije 15 dana od isteka ili prijevremenog raskida ugovora, u protivnom tužitelj ima pravo da mu naplati najam ambalaže po cijeni od 1 KM po danu za svaku bocu, odnosno 12 KM po danu za baterije boca, te da u slučaju da kupac ne izvrši povrat ambalaže ni nakon 6 mjeseci od isteka važenja ovog ugovora, tužitelj ima pravo tuženom naplatiti ambalažu po cijeni od 400,00 KM po boci za tehničke plinove (boce od 20 do 50 litara), 200,00 KM po boci za tehničke gasove (boce do 20 litara), 200,00 KM za propan – butan (velike boce od 30 i 35 kg) i 60 KM po boci za propan – butan (male boce od 10 kg), kako je to ugovoreno u članu 12 navedenog ugovora, uz ugovoreni rok trajanja ugovora od godinu dana od dana potpisivanja, uz automatsko produžavanje ugovora na još jednu godinu, ukoliko se isti u roku od 6 mjeseci prije isteka ugovora pismeno ne otkaže, kako je to ugovoreno članom 25. pomenutog ugovora, da je ugovor između tužitelja i tuženog trajao do 14.02.2011. godine i da je nakon isteka ugovora kod tuženog ostalo 8 boca propan – butana od 35 kg, 1 boca propan – butana od 10 kg, 2 boce CO2 od 30 kg, odnosno ukupno 11 boca i 1 komad (12 boca) kisik baterije 50 1 200 B.

Za neisporučene boce i baterije boca nakon isteka ugovora između parničnih stranaka tužitelju je nižestepenim presudama i dosuđena naknada u skladu sa odredbama ugovora, dok za boce i baterije boca koje tuženi nije vraćao na vrijeme u periodu trajanja ugovornog odnosa tužitelju i ne pripada naknada, jer je samim ugovorom zaključenim između parničnih stranaka isključena mogućnost potraživanja naplate najma ambalaže. Stoga je bez osnova pozivanje revizije na Opšte poslovne uslove za isporuku gasa u bocama, najam boca i paleta, koje su sastavni dio spornog ugovora i na pravnu prirodu ugovora o posluzi i ugovora o zakupu. Nižestepeni sudovi su pravilno primijenili odredbu člana 142. stav 4. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“ broj 29/78, 39/85 i 57/89, „Službeni list R BiH“ broj 2/92 i 13/93 i „Službene novine F BiH“ broj 29/03 i 42/11), koja reguliše da u slučaju neslaganja Opštih uslova i posebnih pogodbi važe ove posljednje, kada su odbili tužbeni zahtjev za isplatu najma za neuredno vraćanje boca i baterija boca za period kada su parnične stranke samim ugovorom isključile mogućnost traženja ovog najma. Stoga je irelevantno za odluku u ovoj pravnoj stvari koliko je za vrijeme trajanja ugovora između tužitelja i tuženog tuženi zadržavao ambalažu tužitelja jer, kao što je već rečeno, na osnovu samog ugovora tužitelju ne pripada pravo na najam za tu ambalažu.

Tužitelj u toku postupka nije dokazao da je tuženi pravni sljednik pravnog lica S., pa i nema osnova od tuženog potraživati ono što mu je eventualno dugovalo to pravno lice.

Zbog svega gore rečenog odlučeno je kao u izreci, na osnovu odredbe člana 248. ZPP.


Predsjednica vijeća
Fatima Imamović, s.r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]