BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#1214
Zdravo!

Odlučio sam se, da pokušam ovdje nači odgovor na svoje pitanje. Možda hoče tema biti interesantna još kome, jer dandanas svi tražimo još koju mogučnost za zaradom ali treba u vidu imati i poreze, da je legalno i kasnije tako nema poteškoča.

*Pitanje:
Radi se o porezivanju dobita od trgovanja sa financijskim derivatima (izvedenice), zato pitam kakav je porez u tom slučaju za rezidenta Federacije BIH? Ima li možda razlika između fizične osobe i pravnog subjekta?
Dakle kao rezident Federacije BIH trgovao bi financijskim derivatima sa računom otvorenom kod financijske kompanije, koja je rezident tuđe (zapadne) zemlje (nema nikakve veze sa BIH ili burzom u Sarajevu).

*Resursi:
Prvo opredjelimo o čemu pričamo:
• limun.hr/main.aspx?id=12443
• hr.wikipedia.org/wiki/Izvedenica_(financije)
• en.wikipedia.org/wiki/Derivative_(finance)

Drugo opredjelimo zakon kojemu podlježe subjekt ove teme (moje mišljenje) - znači Zakon o porezu na dobit i pravilnik o njegovi primjeni :
• pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/5db29-zakon-o-porezu-na-dobit_1.pdf
• pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/15dda-pravilnik-o-primjeni-zakona-o-porezu-na-dobit-36_08.pdf

*Dodatno pojašnjenje (moje viđenje):

Po mojem mišljenju poreza u ovom slučaju nema ( dakle porez je 0%) ili druga opcija - kao svi ostali dobiti generalno oporezivano je po 10%.

Po 3. tački člana 8 važi, da »(3) Svaki prihod i kapitalna dobit koju ostvari porezni obveznik uključuje se u poreznu osnovicu osim stavki koje se, u skladu sa ovim zakonom, ne uključuju.«. Ali problem nastaje jer u nastavku zakona kod definiranja izvora odnosno predmeta (u smislu financijskih instrumenata ili nešta trečeg) sa kojim je bila ostvarena dobit nema spomenutih odnosno nije definirana dobit (u poreznom smislu zakona) od financijskih derivata, kao je to primjerica u drugim zemljama (recimo več u bližnjoj Hrvatskoj ili Sloveniji). Razlog posebnog pravnog tretmana je u tome, da pravno gledano financijski derivati znače nevlastništvo bilo kakvog vrijednosnog papira (recimo dionica/akcija) ili nečeg trečeg na kojeg se odnose (znači nisi vlastnik recimo dionice). Konsekutivno dakle absolutno odpadnu sva prava vezana na dohodak toga istog vrijednosnog papira na kojeg se odnose (dividende od dionica, kamate od obveznica…), isto tako odpadnu također koja druga prava (korporativna prava, kreditorska prava…) po kojima se mogu klasificirati/grupirati slični vrijednostni papiri ili koji drugi izvori dohodka odnosno dobiti (tako primjerice i gore spomenut zakon u 38.članu govori, da se porez obračunava na osnovi izmirene »kamate ili njenog funkcionalnog ekvivalenta po finansijskim instrumentima i aranžmanima«) i na kraju odpadne kapitalna dobit u smislu prodaje vrijednosnog papira ili nečeg trečeg na kojeg se financijski derivat odnosi. Ekonomsko gledano v tom slučaju trguje se sa pravom na kupnju ili prodaju nekog vrijednosnog papira ili nečeg trečeg na kojeg se financijski derivat odnosi (iz toga je potiče i vrijednost samog financijskog derivata). Uobičajno do toga (kupnje ili prodaje) ne dođe, jer su financijski derivati u osnovi bili kreirani kao instrument osiguranje (hedging).

Tako mislim, da i u Federaciji BIH financijski derivati ne podlježu Zakonu o porezu na dohodak, a u Zakonu o porezu na dobit nisu pravno definirani i tako ne može biti pravne kvalifikacije u smislu visine/stope poreza.

Ako nisam u pravu u drugom slučaju porezna stopa definirana je u 31. članu, koji kaže » Porez na dobit plaća se po stopi od 10% na poreznu osnovicu utvrđenu u poreznom bilansu.«.

Vjerovatno onda isto važi za pravnu osobu, jedino kod izplačivanja dividende onda se aplicira još 5% poreza.
Za kraj neka pomenem, da nigdje nisam uspio pronači bilo kakav stav, odluku, mišljenje ili bilo koji drug dokument Porezne uprave Federacije BIH ili federalnog Ministarstva za financije, koji bi imao ikakve veze sa oporezivanjem dobita kod trgovanja sa financijskim derivatima.

Hvala za odgovore unapred – dobrodošla sva mišljenja.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]