BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#4557
Odustanak tužioca od pojedinih tačaka optuženja

Član 283. tačka b) u vezi sa članom 275. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 3/2003, 32/2003
- ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 - dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018);

U slučaju odustanka tužioca od pojedinih tačaka optuženja, bez obzira što je isto učinjeno kroz podnošenje izmijenjene optužnice, u takvom slučaju se ima procijeniti da li promjene u optužnom aktu ukazuju na odustanak od pojedinih tačaka koje predstavljaju samostalne krivičnopravne radnje, te će se, slijedom toga, donijeti presuda kojom se optužba odbija.


63 Službeni glasnik BiH broj 58/2013.


Iz obrazloženja:

U tom pogledu, prevashodno u vezi obaveze prvostepenog suda da u slučaju odustanka tužioca od pojedinih tačaka optuženja donese odbijajuću presudu, bez obzira što je isto učinjeno kroz podnošenje izmijenjene optužnice, Apelaciono vijeće ukazuje da se u takvom slučaju ima procijeniti da li promjene u optužnom aktu ukazuju na odustanak od pojedinih tačaka koje predstavljaju samostalne krivičnopravne radnje. Kada se ovakav test primjeni na konkretan slučaj, nesporno se može zaključiti da je izmijenjena optužnica od 26.02.2019. godine, nesporno ukazivala na, između ostalog, tužiočev odustanak od 4 tačke optuženja koje predstavljaju potpuno samostalne krivičnopravne radnje. Stoga, podnošenje izmijenjene optužnice se u konkretnom slučaju nije moglo tretirati isključivo u kontekstu člana 275. ZKP BiH, već i kao odustanak o krivičnog gonjenja za pojedine tačke. Procesni zakon predviđa mogućnost izmjene optužnice u toku glavnog pretresa od strane Tužilaštva za slučaj da dokazi izvedeni na glavnom pretresu ukazuju da se izmijenilo činjenično stanje izneseno u optužnici, što u konkretnom jeste bio slučaj u pojedinim činjeničnim dijelovima, ali se odustanak u pogledu kompletnih samostalnih tačaka – 10, 11, 14 i 15 prvobitne optužnice od 27.01.2016. godine, ima cijeniti u okviru odredbe člana 35. u vezi sa članom 38. i 283. tačka b) ZKP BiH i donijeti presuda kojom se optužba odbija.

Apelaciono vijeće nalazi da se propustom prvostepenog suda da za pomenute tačke donese presudu kojom se optužba odbija šteti optuženom licu, obzirom da nema traga o tome da je za iste tačke ikada bio gonjen ili suđen, što u konačnici, obzirom da iste čine samostalne krivičnopravne radnje, optuženog može potencijalno izložiti ponovnom krivičnom progonu za iste, što nije u skladu sa načelom ne bis in idem, kao u konačnici ni sa širim aspektom tumačenja prava na pravično suđenje.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj: S1 1 K 020481 19 Krž 4 od 27.12.2019. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]