BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#507
ODLUKE PO ŽALBI

Drugostepeni sud može u sjednici vijeća
1) rješenjem odbaciti žalbu kao neblagovremenu - ako se utvrdi da je podnijeta nakon proteka zakonskog roka za njeno podnošenje.
2) rješenjem odbaciti žalbu kao nedopuštenu - ako se utvrdi da je žalbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za podnošenje žalbe ili osoba koja se odrekla prava na žalbu ili osoba koja je odustala oda žalbe ili ako žalba po zakonu nije dopuštena (npr. žalba optuženog na vlastitu štetu, ili žalba oštećenog ili njegovog punomoćnika izvan okvira propisanih zakonu).
3) presudom odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu - kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija žalbom.
4) preinačiti prvostepenu presudu - ako smatra da su odlučne činjenice u prvostepenoj presudi pravilno utvrđene i da se, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, po pravilnoj primjeni zakona, ima donijeti drukčija presuda, a prema stanju stvari i u slučaju povrede ZKP-a tač. o postojanju odobrenja nadležnog organa i ako je optužba prekoračena
5) ukinuti presudu i održati pretres - i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili uvažiti žalbu, ukinuti prvostepenu presudu i odrediti održavanje pretresa pred drugostepenim sudom - ako utvrdi da postoji neka od bitnih povreda odredaba kriv.postupka (osim povrede odredaba krivičnog postupka o postojanju odobrenja nadležnog organa ili prekoračenja optužbe) ili da je presuda zasnovana na pogrešno ili nepotpunom utvrđenom činjeničnom stanju, jer nema ovlaštenja da na sjednici vijeća ispravlja činjenično stanje. (u obrazloženju presude, u dijelu kojim se ukida Ist. presuda ili u rješenju kojim se ukida Ist. presuda, navest će se samo kratki razlozi za ukidanje).
O svim žalbama protiv iste presude drugostepeni sud odlučuje jednom odlukom.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]