BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#2786
OBAVEZA PRIJAVE BORAVIŠTA STRANCA u Bosni i Hercegovini

Boravište stranca je mjesto u kojem stranac boravi po osnovu vize, bezviznog boravka ili privremenog boravka, dok je prebivalište stranca je mjesto u kojem se stranac s odobrenim stalnim boravkom u BiH nastanio s namjerom da u njemu stalno živi.

Boravište/prebivalište je dužan prijaviti svaki stranac.

Ukoliko stranac boravi u BiH po osnovu viznog ili bezviznog boravka svoje boravište je dužan prijaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policiji u roku od 48 sati od momenta ulaska u BiH. Ukoliko stranac ima namjeru boraviti kraće od 3 dana nije dužan da se prijavi.

Stranac sa privremenim boravkom je također dužan prijaviti svoje boravište u roku od 48 sati od momenta prijema dozvole boravka, odnosno dolaska u mjesto boravišta. Rok od 48 sati se također primjenjuje i u slučaju kada je stranac sa odobrenim privremenim boravkom promjenio adresu stanovanja.

Stranac sa odobrenim stalnim boravkom je dužan prijaviti promjenu prebivališta u roku od 8 dana od dana nastale promjene.

Sinonim za "prijavu prebivališta ili boravišta" je bijeli karton koji se vrlo često poistovjećuje sa dokazom o legalitetu boravka što je pogrešno. "Bijeli karton" odnosno prijava prebivališta/boravišta je samo prijava adrese koja treba biti izvršena u zakonskom roku i kao takva ne predstavlja dokaz o legalitetu boravka.

Ukoliko stranac koristi usluge smještaja fizičkih i pravnih lica koja pružaju usluge smještaja, obavezu prijavljivanja ne snosi stranac lično, nego fizičko ili pravno lice kod kojeg je stranac odsjeo.

Neprijavljivanje adrese boravišta ili prebivališta u zakonom propisanom roku podrazumijeva prekršajnu odgovornost stranca, ili fizičkog ili pravnog lica kod kojeg je stranac odsjeo.

https://epravo.ba/
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]